PCPROG.5

05 Jan 1995 - 02 Oct 1995

Topics

 1. algoritmi (106)
 2. comment (2)
 3. ms.dos (27)
 4. windows (332)
 5. asembler (203)
 6. basic (228)
 7. jezici (126)
 8. pascal (1085)
 9. cccc (546)
 10. cpp (117)
 11. clipper (1048)
 12. baze.podataka (194)
 13. fox (231)
 14. cavo (192)
 15. razno (593)

Messages - cavo

cavo.1 djelovic,
Back by popular demand :) - CA-Visual Objects, razvojno okruženje sutrašnjice.
cavo.2 d.petrovic,
Sa srećom nam bilo (i treba ;)). Mogao bi da prebaciš poruke iz teme clipper ovde (ko ti je kriv što si čekao toliko ;)))) )
cavo.3 goxx,
■ Back by popular demand :) - CA-Visual Objects Da otvorimo sezonu. Osvajanje divljeg zapada počinje. Za početak ću malo da postavljam pitanja, a kasnije, ko zna, možda i dam neki odgovor :)) Pitanje: Koliko je dobar predprocesor CA-VO (u odnosu na clipper)? Da li ima neka poboljšanja ili pogoršanja. Ako je ovo drugo u pitanju dajte konkretan primer (šta ne može da "svari" - ovo me ne interesuje zbog migracije programa jer apsolutno nemam nameru da to radim, već počinjem iz početka). PS. Može primer i za poboljšanja. :) Goran
cavo.4 bulaja,
│Pitanje: Koliko je dobar predprocesor CA-VO (u odnosu na clipper)? │Da li ima neka poboljšanja ili pogoršanja. └─── Zaboravi na Clipper pretprocesor (objašnjenje je na kraju poruke:). U VO on i dalje postoji, čak sa sličnom sintaksom - ne postoje više #translate i #command (i #x...) direktive već se sve takve stvari čuvaju u posebnim .UDC (skraćeno od User Defined Commands ili tako nekako:) datotekama gde direktive imaju oblik sličan kao u Clipper-u s tim što je izbačeno #... i piše se direktno: <komanda> => <definicija komande> Evo npr. kako je u STD.UDC (to je ekvivlant Cliperovog STD.CH) definisana @..SAY..GET komanda: @ <y>,<x> SAY <str> [PICTURE <pic1>] [COLOR <col>] GET <var> [PICTURE <pic>] ; [VALIDBLOCK <valid>] [WHENBLOCK <when>] [COLOR <col2>] [SEND <msg>] =>; DevPos(<y>,<x>);; ; DevOutPict(<str>,<pic1>,<col>);; ; SetPos(row(),col()+1);; ; AADD(Getlist,_GET_(<var>,<#var>,<pic>,; <{valid}>,<{when}>,; {|_x_|iif(_x_==NIL,<var>,<var>:=_x_)},<col2>)) ; [;; ATail(getlist):<msg>] Međutim, u CA-VO nema više nikakve potrebe za korišćenjem pretrocesora u one svrhe u koje se intenzivno koristio sa Clipper-om. Ako vam je potrebna promena ponašanja neke ugrađene klase (zaboravite na komande:), jednostavno ćete tu klasu naslediti i promeniti ono što vam treba. :)
cavo.5 jorad,
Hmmffff.... Muka živa sa koje strane krenuti:(. Bulaja, budi milostiv pa ubaci još koji jednostavan primer.
cavo.6 bulaja,
Vidim da nešto slabo ide :) sa VO (don't give up), pa da nastavim sa primerima. Evo ga jedan primer VO programa nešto složenijeg nego "hello, world" :). Radi pojednostavljenja primera, koriste se neke stvari koje inače ne bi trebalo koristiti na ovaj način - npr. zloupotrebljeni su sistemski meniji za smeštanje opcija glavnog i child prozora :). Sam program je jednostavan. Ima jednu jedinu opciju (smeštenu u sistemski meni) a to je pregled .DBF datoteka. Po odabiranju opcije, aktivira se prvo standardni dijalog za izbor željen .DBF datoteke, a zatim jedan DataWindow gde se baza pregleda. Default je tabelarni (browse) pregled, a u sistemski meni child prozora smeštene su samo neke osnovne opcije (čisto kao primer da vidite kako se to radi:). Aplikacija je MDI, što znači da možete otvarati prozora sa bazama koliko hoćete. Iako je primer relativno jednostavan, dotiče se nekih ključnih stvari u VO, prema tome dobro ga prostudirajte :). U primeri se ne koriste nikakve kontrole (zato sam i zloupotrebio sistemski meni), tokom nedelje (odnosno kad stignem:) trudiću se da malo objasnim i njih :). Sada sledi goli source primera bez komentara, a potrudiću se da nešto kasnije (ili sutra) okačim i lepo & detaljno komentarisan primer :). /* Copyright (c) 1995 by Jovan Bulajić Free distribution and usage granted. */ CLASS GlavniProzor INHERIT ShellWindow METHOD Start() CLASS App local oWin as GlavniProzor local oMenu as Menu Enable3DControls() oWin := GlavniProzor { self } oMenu := oWin:EnableSystemMenu() oMenu:AppendItem(MENUSEPARATOR) oMenu:AppendItem(100, HyperLabel { #Pregled, "&Pregled" }) oWin:Caption := "Pregled .DBF datoteka" oWin:Show() self:Exec() METHOD Pregled CLASS GlavniProzor local oData as DataWindow local oOpen as OpenDialog local oMenu as Menu (oOpen := OpenDialog { self, "*.dbf" } ):Show() if !empty(oOpen:FileName) oData := DataWindow { self } oData:Use ( ; DBServer ; { ; oOpen:FileName, ; DBSHARED, ; oOpen:ReadOnly, ; "DBFCDX" ; } ) oData:ViewAs(#BrowseView) oData:Caption := oOpen:FileName oMenu := oData:EnableSystemMenu() oMenu:AppendItem(MENUSEPARATOR) oMenu:AppendItem(101, HyperLabel { #ViewForm, "View &form" }) oMenu:AppendItem(102, HyperLabel { #ViewTable, "View &table" }) oMenu:AppendItem(103, HyperLabel { #SkipPrevious, "&Prethodni" }) oMenu:AppendItem(104, HyperLabel { #SkipNext, "&Sledeci" }) oData:Show() endif
cavo.7 jorad,
Bravo Bulaja !!! Hoćemo još... Rade
cavo.8 jorad,
Bulaja, nisam uspeo da generišem .exe iz ovog primera. Kaže mi da je problem oko RC.EXE. Šta sam propustio?
cavo.9 jorad,
Mala napomena u vezi memorije. Generisanje Bulajinog primera "Hello..." sa 8MB na 386DX je trajalo 85 sekundi a sa 20MB 58 sekundi. žisto kao ilustracija...
cavo.10 bulaja,
Evo ga jučerašnji primer sa obećanim komentarima i objašnjenjima. /* Copyright (c) 1995 by Jovan Bulajić Free distribution and usage granted. */ CLASS GlavniProzor INHERIT ShellWindow /* Jasno? :) Ovde kreiramo novu klasu koja nasleđuje ShellWindow klasu. Jedina stvar u kojoj se GlavniProzor klasa razlikuje od ShellWindow je metod Pregled() koji kreiramo u ovom primeru, tako da nismo ni imali potrebe za kreiranjem nove klase (koristimo kompletno ugrađeno ponašanje ShellWindow, ne menjamo čak ni Init() metod), ali sam ipak stavio ovako zbog edukativnih razloga. :) Primetite da je samo korišćenje ShellWindow klase jedino što je potrebno uraditi da bi ceo program radio kao MDI aplikacija (naravno osim uobičajenih i standardnih stvari kao što je shared otvaranje baza, zaključavanje slogova i drugog što inače koristite npr. pri radu u mreži). */ METHOD Start() CLASS App /* Do sada ste valjda primetili da svaki program mora sadržavati Start() entitet i to najčešće kao metod klase App */ local oWin as GlavniProzor local oMenu as Menu // Deklaracija promenjljivih je pretpostavljam jasna? :) Enable3DControls() // Ništa posebno - naglašava VO-u da hoćemo da koristimo 3D izgled // kontrola (kojih inače u ovom primeru nemamo:). Za ovo je zadužen // ctl3dv2.dll oWin := GlavniProzor { self } oMenu := oWin:EnableSystemMenu() oMenu:AppendItem(MENUSEPARATOR) oMenu:AppendItem(100, HyperLabel { #Pregled, "&Pregled" }) /* Ovde ide jedna zloupotreba sistemskog menija :). Dodajemo mu jednu opciju (i pre nje separator odnosno linijicu). Da ne bi ovde objašnjavao previše stvari, pogledajte sami help za HyperLabel klasu. Naročito obratite pažnju da ovo #Pregled - time naznačavamo sistemu menija da će se aktiviranjem opcije Pregled (ovo & u "&Pregled" znači jednostavno da će slovo "P" biti hotkey i prikazano podvučeno) biti pozvan entited (metod, funkcija, procedura - obično ovo prvo) sa nazivom PREGLED. O hijerarhiji obrade događaja u CA-VO programima (verovatno se pitate kako meni, odnosno sistem za obradu događaja, zna da treba pozvati baš naš Pregled metod iz GlavniProzor klase, a ne neki drugi?) napisaću nešto neki drugi put :). */ oWin:Caption := "Pregled .DBF datoteka" /* U Windows žargonu, caption je ono gornje statusno područje (linija) prozora koje "uhvatite" mišem, pa zatim pomerate prozor po ekranu. Caption instance promenljiva Windows klasa određuje koji tekst (naslov) će se prikazivati u tom području). Svaki child prozor ima svoj caption (naravno ukoliko ga ne isključimo) a ovde dodeljujemo naziv osnovnom prozoru tj. praktično naziv samog programa */ oWin:Show() /* Show() je metod osnovne Window klase i jasno nasleđuju ga svi derivati Windows klase (ShellWindow, DataWindow, DialogWindow, ...). Radi jednostavnu stvar - prikazuje prozor :). */ self:Exec() /* Sve ovo do sada (uključujući i ostatak koda, definisanje metoda i klasa,..) je bilo samo postavljanje događaja. Ovo self:Exec() (self je u ovom slučaju sam program odnosno objekat klase App) aktivira VO sistem za obradu svih tih događaja. Eventualni ostatak koda u Start() će se izvršiti tek po zatvaranju glavnog prozora. */ METHOD Pregled CLASS GlavniProzor /* Ovo je već spominjani jedini metod koji dodajemo u klasu GlavniProzor. Mogli smo i jednostavno da stavimo samo: METHOD Pregled CLASS ShellWinow i tako izbegnemo kreiranje nove klase, ali ovo je lepši :) (i verovatno preporučljivi pošto ne bi trebalo menjati osnovne VO klase) način. */ local oData as DataWindow local oOpen as OpenDialog local oMenu as Menu (oOpen := OpenDialog { self, "*.dbf" } ):Show() /* VO ima gotove klase za neke osnovne dijaloge. Ovde koristimo jednu takvu za izbor datoteke i pružamo korisniku (tj. nama:) mogućnost da iz uobičajenog FileOpen dijaloga izabere datoteku koju želi da pregleda. Po zatvaranju dijaloga tj. odabiru datoteke, informacije koje nas interesuju (naziv datoteke, read only flag,..) će se nalaziti u promenljivim oOpen objekta. Samo da napomenem da je ovo što sam gore stavio u jedan red u stvari skraćeni način pisanja ovoga: oOpen := OpenDialog { self, "*.dbf" } oOpen:Show() */ if !empty(oOpen:FileName) oData := DataWindow { self } /* Kreiramo data prozor. Prosleđujemo mu self (što je uobičajeno) zato što će vlasnik data prozora biti baš klasa GlavniProzor */ oData:Use ( ; DBServer ; { ; oOpen:FileName, ; DBSHARED, ; oOpen:ReadOnly, ; "DBFCDX" ; } ) /* DBServer klasa - jedna od klasa koju ćete najčešće korisiti u VO programima. Za onog ko je koristio Clipper jednostavna, ali suviše obimna da bi je sad šire opisivao :). Ukratko, pri inicijalizaciji joj prosleđujemo naziv datoteke koju otvaramo (oOpen:FileName - to je ono što nam je OpenDialog vratio), način otvaranja (DBSHARED je ugrađenja konstanta za shared otvaranje), read only flag i RDD koji koristimo (ukoliko se ne navede, koristi se default RDD). Taj DBServer zatim kačimo na DataWindow koji preuzima sav posao oko petljavine sa bazom podataka (tome i služi:). */ oData:ViewAs(#BrowseView) oData:Caption := oOpen:FileName /* Definišemo da osnovni pregled bude tabelarnog (browse) oblika i stavljamo file name datoteke u naslov prozora. */ oMenu := oData:EnableSystemMenu() oMenu:AppendItem(MENUSEPARATOR) oMenu:AppendItem(101, HyperLabel { #ViewForm, "View &form" }) oMenu:AppendItem(102, HyperLabel { #ViewTable, "View &table" }) oMenu:AppendItem(103, HyperLabel { #SkipPrevious, "&Prethodni" }) oMenu:AppendItem(104, HyperLabel { #SkipNext, "&Sledeci" }) /* Još jedna zloupotreba sistemskog menija :). Obratite pažnju da ovde za određene opcije menija kačimo sledeće događaje: ViewForm, ViewTable, SkipPrevious i SkipNext - svi su oni metodi DataWindow klase. Stavio sam baš njih čisto kao primer, pogledajte help za DataWindow klasu da vidite šta sve ima od predefinisanih metoda. Naravno i korišćenje sistemskog menija je ovde samo da ne bi komplikovao primer kreiranjem pravih menija i tool bar-ova, inače treba njih koristiti :) */ oData:Show() endif // The END. Hope it helps. Questions? Stay tuned. :)
cavo.11 bulaja,
Za one koji još nisu ni instalirali CA-Visual Objects, evo kako izgleda ono šta VO generiše kao kostur standardne MDI aplikacije. vostdapp.zip
cavo.12 bulaja,
│Bulaja, nisam uspeo da generišem .exe iz ovog primera. │Kaže mi da je problem oko RC.EXE. Šta sam propustio? └─── Ne bi smeo da se buni za RC.EXE (to je Resource Compiler), mora da ti je u program uletelo nešto što ne treba :). Pošto ti "hello, world" radi Ok pretpostavljam da nije problem u instalaciji VO. Šaljem u sledećoj poruci i .AEF primera, pokušaj direktno da importuješ njega.
cavo.13 bulaja,
Evo ga i .AEF (Application Export File format koji koristi CA-VO) za primer iz poruke PR.PROG:cavo.10 (dakle onaj sa komentarima, uz još dodati opis programa iz PC.PROG:cavo.6). Posle importovanja nemojte zaboraviti da promenite u app properties direktorijum za smeštanje EXE datoteka (namešten je na moju config). primerb1.aef
cavo.14 bulaja,
│Mala napomena u vezi memorije. Generisanje Bulajinog primera "Hello..." │sa 8MB na 386DX je trajalo 85 sekundi a sa 20MB 58 sekundi. └─── Kad već merimo... :) Kod mene (486/66, 16 Mb RAM) vremena za "hello, world" su sledeća: - kompajliranje 5 sec - startovanje iz CA-VO 12 - generisanje EXE 52 - startovanje EXE iz Win 5 s tim što bi verovatno moglo i brže kad bi mi radio 32-bitni pristup disku (glupi Windows-i ne vole moj disk & kontroler:), a nisam još probao da stavim TEMP na RAM disk :).
cavo.15 .obj,
> - kompajliranje 5 sec > - startovanje iz CA-VO 12 > - generisanje EXE 52 > - startovanje EXE iz Win 5 Kakva je razlika između "kompajliranje" i "generisanje EXE"? Ne koristim CA VO (niti nameravam;), ali me ipak zanima. BTW, po tim vremenima koje navodite, VO je, po meni, na ivici upotrebljivosti. Clipper je na XT-u sa PLINK-om bio mnogo brži. Da ne pričam o tome da VB sve to radi 100 puta (bukvalno) brže. Stvarno mi nije jasno šta je to toliko pametno što CA VO obavlja čitav minut na 66-ici. Kao da svaki bit EXE-a podvrgne proučavanju grupe mirovnih pregovarača pre nego što ga snimi na disk.
cavo.16 bulaja,
│Kakva je razlika između "kompajliranje" i "generisanje EXE"? └─── Kompajliran program se može odmah startovati iz VO razvojnog okruženja, dok je generisanje EXE-a neophodno samo za finalnu verziju programa koja ide kod krajnjeg korisnika, ili koju želiš testirati nezavisno od VO. Dakle tokom razvoja se uglavnom koristi samo standardno kompajliranje, pa samo vreme generisanja EXE datoteke nije kritično (mada ni meni nije jasno što ga toliko radi:) - ono što predstavlja veću neprijatnost tokom razvoja aplikacije je tih desetak sekundi potrebnih za startovanje programa iz VO okruženja. Samo kompajliranje je inkrementalno - VO održava neku internu varijantu make datoteke i prevodi samo one entitete koji su promenjeni. To znači da se posle svake izmene neće čekati pet (ili više) sekundi na kompletno kompajliranje, već samo trenutak-dva. Dakle ako zanemarimo vreme za generisanje EXE-a (koje nije kritično), ostaje kao najveći problem sama brzina startovanja programa iz VO. Videću da li se to može na neki način ubrzati :). Btw može li neko ko ima instaliran nrp. VC++ ili BC++ (imam ja CD, ali me mrzi da ga instaliram pošto mi C++ više ne treba:) da pošalje njihova vremena za navedene operacije npr. za sličan "hello, world" primer (pod istim uslovima, što znači korišćenje i dodatnih biblioteka za user interface i obradu događaja - Borland-ov OWL na primer). Moglo bi da padne i poređenje sa FoxPro i Access-om. │BTW, po tim vremenima koje navodite, VO je, po meni, na ivici │upotrebljivosti. Clipper je na XT-u sa PLINK-om bio mnogo brži. │Da ne pričam o tome da VB sve to radi 100 puta (bukvalno) brže. └─── Jesi li sigurno koristio Clipper na XT-u? :) Koliko se sećam, u ta davna vremena (kada je vladao Clipper Summer 87, of course:) PLinku je trebalo više od minut za linkovanje i na 16 Mhz računarima, tek je TLink to sveo na razumnih desetak sekundi. Što se Visual Basic-a tiče, no comments - ne kompajlira ni DOS batch fajlove (a koliko sam gledao VB, on nije mnogo dalji od toga:) pa je zato tako brz :).
cavo.17 jorad,
** Ne bi smeo da se buni za RC.EXE Probao sam sa .AEF -om i radi bez problema. Kada smo već kod ovog primera, bilo bi dobro da ubaciš dva tastera, za "Prethodni" i "Sledeći". To bi još malo pojasnilo neke stvari. E, a sada par pitanja. žim oformim novu aplikaciju VO odmah otvori STANDARD MENUS, STANDARD SHELL i START. Primer sa .AEF -om otvrara samo START,i sve radi sasvim lepo. Pa sad, da li su STANDARD MENUS I STANDARD SHELL neophodni uvek ili su višak povremeno ili... Probe radi pokušao sam da generišem i program sa "starim" Clipperom 5.2. Samo jedna petlja i ništa više. Medjutim on taj kod odmah pretvori u TEXTBLOCK i ništa od daljeg rada. Kako da ja VO "objasnim" da je to kod a ne komentar? Negde sem u jednom trenutku naleteo na opciju koja me je pitala za ime startnog modula, ali sada ne mogu da je nadjem ni pod razno. idemo dalje...
cavo.18 vcalic,
>> ne kompajlira ni DOS batch fajlove (a koliko sam gledao VB, on nije >> mnogo dalji od toga:) pa je zato tako brz :). Ponekad se baš zabrinem za tebe ;) VB podržava sve mogućnosti Windows-a, ako ništa ono zbog toga što podržava API pozive. ;) Zapravo, iako to baš nije preporučljivo u VB-u je moguće ceo progam napisati isključivo korišćenjem Win API-ja. Vlada
cavo.19 bulaja,
│ Kada smo već kod ovog primera, bilo bi dobro da │ ubaciš dva tastera, za "Prethodni" i "Sledeći". └─── Naravno da bi trebalo, ali sačekaj malo - sledeći put se igramo sa menijima i ToolBar-om :). Ipak taj sledeći put će sačekati nekoliko dana (tj. sledeću nedelju:) sem ako se još neko drugi ne potrudi, pošto trebam da završim neki Clipper/DOS projekat tako da sad nemam baš mnogo vremena za VO :). │E, a sada par pitanja. žim oformim novu aplikaciju VO │odmah otvori STANDARD MENUS, STANDARD SHELL i START. └─── Kad definišeš novu aplikaciju, odaberi Cancel na "Generate application framework" (to je treći i poslednji dijalog prozor kod kreiranja nove app) i ta tri modula neće biti generisana. Takođe ih neće biti ni ako je u properties stavljeno da program ne koristi GUI klase.
cavo.20 bulaja,
CA-VO Tip Ako vam nekad zatreba da u već započetu aplikaciju ubacite module iz standardnog kostura VO aplikacije (Standard App Framework), imate ih sve (sem Start) u .MEF obliku (Module Export File, dakle možete ih importovati kao kompletne module) u glavnom CAVO direktorijumu: sdicode.mef 14931 11-01-94 13:59 Standard SDI Window Template sdimenu.mef 23953 12-22-94 16:10 Standard SDI Menu Template stdmenus.mef 26485 12-22-94 16:04 Standard MDI Menu Template stdshell.mef 13430 11-01-94 14:02 Standard MDI Shell Window Template stdsql.mef 22717 11-01-94 14:05 Standard MDI Shell Window Template with SQL Support stdsqlmu.mef 29518 12-22-94 16:04 Standard MDI Menu Template with SQL Support
cavo.21 bulaja,
│VB podržava sve mogućnosti Windows-a, ako ništa ono zbog toga što │podržava API pozive. ;) Zapravo, iako to baš nije preporučljivo u │VB-u je moguće ceo progam napisati isključivo korišćenjem Win API-ja. └─── Pa čitaj do kraja šta sam napisao :)! Poredio sam VB i batch fajlove zato što se VB programi (uz to što i izgledaju slično:) praktično interpretiraju prilikom rada (kao i batch datoteke). Da te podsetim, razgovor je bio o brzini kompajliranja VO i VB, a poređenje je neodgovarajuće jer VB jednostavno nije potpuni kompajler (ako si uveren u suprotno, možemo da uradimo jedno poređenje izvršavanja VB programa, ali please ne u ovoj temi - npr. pc.prog:windows:).
cavo.22 .obj,
> Jesi li sigurno koristio Clipper na XT-u? :) Koliko se sećam, u ta davna > vremena (kada je vladao Clipper Summer 87, of course:) PLinku je trebalo > više od minut za linkovanje i na 16 Mhz računarima, tek je TLink to sveo > na razumnih desetak sekundi. Ni ja se ne sećam tačno vremena, ali je očigledno da Clipper na XT-u kompajlira _sličnom_ brzinom kao VO na 486/66/16. (Oslanjam se na tvoje okvirne podatke o brzini, pošto VO ne koristim). Dakle, VO isti posao obavlja 30-ak puta sporije od Clipper-a. > Što se Visual Basic-a tiče, no comments - > ne kompajlira ni DOS batch fajlove (a koliko sam gledao VB, on nije > mnogo dalji od toga:) pa je zato tako brz :). Slabo si gledao VB. VB je brz zato što ima dobro postavljenu koncepciju. Pozdrav, Obrad
cavo.23 .obj,
> VB programi (uz to što i izgledaju slično:) Nemo' da se zavaravaš da sa VO-om, VB-om ili bilo čime sličnim možeš da napraviš "poseban" ("da ne izgleda slično") program. Iz aviona se odmah vidi da li je program napisan u VO-u ili VB-u. Da bi se napravio pravi _Windows_ program sa _odgovarajućim_ korisničkim interfejsom, _mora_ se koristiti jedan od sledeća tri jezika: C, C++ ili BPW. Sve ostalo se koristi za pravljenje čiste konfekcije, ma koliko se neko zavaravao da će za tri dana učenja VO-a/VB-a biti u stanju da pravi Microsoft-lookalike aplikacije. Naravno, mnogi alati (VB, VO, PowerBuilder, ...) su _i napravljeni_ da bi se u njima pravila konfekcija, ali toga treba biti svestan (a ti, čini mi se, nisi;). Pozdrav, Obrad
cavo.24 dr.grba,
>> podržava API pozive. ;) Zapravo, iako to baš nije preporučljivo u VB-u je >> moguće ceo progam napisati isključivo korišćenjem Win API-ja. Ono jes' da će usput oči da ti pobele od referenciranja literature i helpa, i da će da traaaaaaaaje, al' nema veze... (:
cavo.25 stosic,
> (bukvalno) brze. Stvarno mi nije jasno sta je to toliko pametno sto CA VO > obavlja citav minut na 66-ici. Kao da svaki bit EXE-a podvrgne proucavanju > grupe mirovnih pregovaraca pre nego sto ga snimi na disk. Isto sto i ostali kompajleri i linkeri, malo skrivenije od korisnika.
cavo.26 stosic,
> VB je brz zato sto ima dobro postavljenu koncepciju. Ili zato sto je tatin sin?
cavo.27 stosic,
> Probe radi pokusao sam da generisem i program sa "starim" > Clipperom 5.2. Samo jedna petlja i nista vise. Medjutim > on taj kod odmah pretvori u TEXTBLOCK i nista od daljeg rada. > Kako da ja VO "objasnim" da je to kod a ne komentar? Koristi funkcije i procedure. CA-VO program pocinje od funkcije (procedure) ili metode: Start.
cavo.28 stosic,
> Da bi se napravio pravi _Windows_ program sa _odgovarajucim_ korisnickim Hello Windows guru! Sta je to "pravi _Windows_ program" ? Ako bas hoces da nas prosvetlis: kako se prave DLL-ovi od asemblerskog koda.
cavo.29 stosic,
> Btw moze li neko ko ima instaliran nrp. VC++ ili BC++ (imam ja CD, ali > me mrzi da ga instaliram posto mi C++ vise ne treba:) da posalje njihova > vremena za navedene operacije npr. za slican "hello, world" primer (pod > istim uslovima, sto znaci koriscenje i dodatnih biblioteka za user VO: HELLOAPP -------------------------- Build 1 Generate EXE 50 Execute 4 MSVC/C++ 1.0: HELLOAPP.MAK -------------------------- Build HELLOAPP.MAK 51 Execute 1 Da pogledamo source: VO:HELLOAPP.PRG --------------- METHOD Start() CLASS App local oWin as Window oWin := TopAppWindow{self} oWin:Caption := "Hello World!" oWin:Show() self:Exec() MSVC:HELOAPP.CCP ---------------- #include <afxwin.h> class CHelloWindow : public CFrameWnd { public: CHelloWindow() { Create(NULL, "Hello World!", WS_OVERLAPPEDWINDOW, rectDefault); } }; class CHelloApp : public CWinApp { public: virtual BOOL InitInstance(); }; BOOL CHelloApp::InitInstance() { m_pMainWnd = new CHelloWindow(); m_pMainWnd->ShowWindow(m_nCmdShow); m_pMainWnd->UpdateWindow(); return TRUE; } CHelloApp HelloApp; ------------------------------------ Sad je valjda jasno je zasto su mnogi C/C++ programeri uobrazeni (ili se prave) do krjaja :)
cavo.30 stosic,
> VB podrzava sve mogucnosti Windows-a, ako nista ono zbog toga sto > podrzava API pozive. I VO, takodje.
cavo.31 nbatocanin,
Eto nama nove zanimacije :)) VB vs VO vs C++ ;) Da kažem i ja koju: prvo, što se tiče VO-a, ni ja nisam preterano srećan mnogim njegovim osobinama. Ipak, treba imati u vidu da je reč o verziji 1.0, a i da su alati te generacije tek u začetku. Kladim se da će za koju godinu slične alatke potpuno okupirati tržište razvojnih alata. Što se tiče brzine prevođenja, ona je po meni veoma visoka. Na stranu što se nikad ne prevodi ceo modul, nego samo procedura (entitet) koju si menjao. Mislim da sa brzinom prevođenja sigurno neće biti problema i na sporijim mašinama. Što se tiče pravljenja EXE-a, ono još kako-tako (retko se koristi). Ali, da li je neko startovao generator izveštaja? Ako niste, nemojte ;( Oću da kažem, ne verujem da je tu nešto kriv VO: očigledno integrisana okolina ima poseban modul za te stvari i dok se to učita... E sad: dal' je tu kriv Win ili VO, nemam pojma. Što se tiče pravljenja _pravih_ Win programa, "ma šta to značilo"(*), mislim da grešiš. VO je pravi kompajler i kao takav ima teorijske preduslove baš kao i bilo koji C kompajler da "pravi prave programe" - bar ja ne vidim nikakvu prepreku? Da budem precizniji: ne postoji C kod za koji se ne može napisati ekvivalentan u VO - bez ikakvih biblioteka sa strane. Pretpostavljam da bi C kod bio efikasniji, ali razlika ne bi smelo da bude više od 5-20%. Za ovo je isključivi krivac nesavršenost VO-a i ne postoji nijedna meni poznata konceptualna prepreka da se ovaj odnos ne smanji. E sad: ako koristiš ugrađene biblioteke za UI, ograničavaš se baš kao i kod bilo kog C kompajlera kad koristiš neku biblioteku: ako ona nešto ne dozvoljava, ne preostaje ti ništa drugo nego da to sam pišeš ili da trpiš ;) > Da bi se napravio pravi _Windows_ program sa _odgovarajućim_ > korisničkim interfejsom, _mora_ se koristiti jedan od sledeća tri > jezika: C, C++ ili BPW. Ovo me podseća na ono od ranije da se _pravi_ program mora pisati na mašincu ;) (*) što reče jedan moj prijatelj koji će već sam da se prepozna ;)
cavo.32 .obj,
>> VB je brz zato sto ima dobro postavljenu koncepciju. > > Ili zato sto je tatin sin? Ili, u prevodu, "Microsoftovi programi su dobri zato što koriste nedokumentovane pozive Windows-a". Smešno. Ako si imalo objektivan, moraš priznati da poznavanje nedokumentovanih poziva i sličnih gluposti nema _blage veze_ sa brzinom kompajliranja. Pozdrav, Obrad
cavo.33 .obj,
> Sta je to "pravi _Windows_ program" ? Iako je pitanje retoričko, pokušaću: razlika između pravog i prosečnog Windows programa je što ovaj prvi istinski koristi sve prednosti grafičkog interfejsa čak i po cenu da je programer morao žestoko da se potrudi da to obezbedi, dok je ovaj drugi zapravo DOS text-mode program koji sticajem okolnosti (npr. zato što DOS izlazi iz mode) radi pod Windows-ima. > Ako bas hoces da nas prosvetlis: Sorry, nemam nameru da ikoga prosvećujem. > kako se prave DLL-ovi od asemblerskog koda. Pitanje je previše uopšteno. Za tako nešto ti je potreban (mrski ti) Windows SDK (odn. odgovarajući alati: običan asembler, Windows linker i nešto dokumentacije). Što se DLL/VBX-ova i Visual Basic-a tiče, biće jedan tekst o tome u ""Računarima"". Koliko mi je poznato, i Visual Objects delimično podržava VB API. Pozdrav, Obrad
cavo.34 .obj,
> Sad je valjda jasno je zasto su mnogi C/C++ programeri uobrazeni (ili se > prave) do krjaja :) Pre će biti da si ti malo sujetan nego što su C/C++ programeri uobraženi. Pozdrav, Obrad
cavo.35 .obj,
> Ipak, treba imati u vidu da je reč o verziji 1.0, a i da su alati te > generacije tek u začetku. Kladim se da će za koju godinu slične alatke potpuno > okupirati tržište razvojnih alata. Zar nisu već? Naša mišljenja oko "tih" alata se uopšte ne razlikuju. Ono što sam ja primetio, to je da se neki programeri koji koriste isključivo VO & Co. zavaravaju da sa svojim alatkama mogu nešto da urade na tržištu koje drže "C/C++" programeri. Ja samo tvrdim da se varaju. > E sad: dal' je tu kriv Win ili VO, nemam pojma. Kriva je koncepcija: kada su projektovali "to što radi očajno sporo", nisu hteli da učine nikakav kompromis, a to uvek rezultuje očajno sporim programima. > Što se tiče pravljenja _pravih_ Win programa, "ma šta to značilo"(*), > mislim da grešiš. VO je pravi kompajler i kao takav ima teorijske > preduslove baš kao i bilo koji C kompajler da "pravi prave programe" > - bar ja ne vidim nikakvu prepreku? Da budem precizniji: ne postoji C > kod za koji se ne može napisati ekvivalentan u VO - bez ikakvih > biblioteka sa strane. Ne mogu da tvrdim suprotno pošto ne poznajem VO. Međutim, evo jednog primera: projekat koji trenutno završavam podržava hipertekst. Dakle, korisnik može da prilikom pregledanja dokumenata pravi i koristi lokalne (privatne) i globalne (na celoj mreži) hiperlinkove - da povezuje delove teksta sa anotacijama, drugim dokumentima, OLE objektima i drugim aplikacijama, uz odgovarajući vizuelni interfejs (na neki način sličan WinHelp-ovom hipertekstu). Voleo bih da mi neko pokaže kako to da uradim u VO ili VB. Da se zadržim samo na ovom primeru. > Ovo me podseća na ono od ranije da se _pravi_ program mora pisati na > mašincu ;) Daleko od toga. Ako za program dobijam dovoljno velike pare, uvek ću ga radije napisati u C-u ili C++-u nego u VB ili VO. Malo je teže krenuti na početku, ali se kasnije uvek isplati. Kada pokažeš čoveku na koje sve načine možeš da proširiš njegovu aplikaciju, zaista mu je teško da odoli. Pozdrav, Obrad :)
cavo.36 vcalic,
>> Ono jes' da će usput oči da ti pobele od referenciranja literature i >> helpa, i da će da traaaaaaaaje, al' nema veze... (: Nije baš tako. U principu, razvoj Win programa traje kraće od DOS ekvivalenta. Problem je samo što je u pitanju nova stvar, pa se treba navići na drugačiju filozofiju, nakon toga sve ide mnogo brže i jednostavnije. Vlada
cavo.37 vcalic,
>> Što se tiče pravljenja _pravih_ Win programa, "ma šta to značilo"(*), >> mislim da grešiš. VO je pravi kompajler i kao takav ima teorijske >> preduslove baš kao i bilo koji C kompajler da "pravi prave programe" >> - bar ja ne vidim nikakvu prepreku? Da budem precizniji: ne postoji C >> kod za koji se ne može napisati ekvivalentan u VO - bez ikakvih >> biblioteka sa strane. A to isto važi i za ostale alate slične namene. Ipak, to nije njihova namena, ako već radiš na nivou API-ja onda je bolje odmah uzeti C ili C++, tzv. vizuelni alati ipak donose mnogo 'overhead'-a kako u veličini koda, tako i u brzini. Vlada
cavo.38 vcalic,
>> vizuelni interfejs (na neki način sličan WinHelp-ovom hipertekstu). Voleo >> bih da mi neko pokaže kako to da uradim u VO ili VB. Da se zadržim samo na >> ovom primeru. Pa, ne znam za VO, ali imam utisak da se VB često koristi baš u te svrhe!? Hint: OLE VBX-ovi i slične zezalice... Vlada
cavo.39 vcalic,
>> Ili zato sto je tatin sin? Pa, da. Opšte je poznato da API funkcija WinEXEC ima u sebi kod koji proverava Version Info string i ako u njemu ne pronađe niz "Microsoft Corp." aktivira Hook funkciju koja pri svakom pozivu API-ja dodaje jednu mrtvu petlju, u cilju što većeg usporenja ne-MS programa... Vlada
cavo.40 vcalic,
>> Sad je valjda jasno je zasto su mnogi C/C++ programeri uobrazeni (ili se >> prave) do krjaja :) žitaj, jasna je tvoja isfrustriranost C-om... Vlada
cavo.41 goxx,
■ po tim vremenima koje navodite, VO je, po meni, na ivici ■ upotrebljivosti. Clipper je na XT-u sa PLINK-om bio mnogo brži. Mislim da nisi u pravu što se tiše Clipper-a i PLINK-a. PLINK je bio ubitačno spor. Sećam se slučaja kad sam u 5 sati (17.00h) pustio linkovanje i otišao preko puta u prodavnicu po četvrt hleba i 200g parizera. Požurio sam nazad da u 17.05 slušam dnevnik B92 (tad je bio mnogo popularan :). Dnevnik je počeo, a PLINK86 završio linkovanje :) Goran
cavo.42 goxx,
■ (oOpen := OpenDialog š self, "*.dbf" ć ):Show() ... ■ oData := DataWindow š self ć ... ■ oData:Use(DBServer šoOpen:FileName, DBSHARED, oOpen:ReadOnly, "DBFCDX"ć) Pošto još nemam VO (po svemu sudeći firma će ga kupiti u inostranstvu), ajde neka neko napiše nešto o ovoj sintaksi sa vitičastim zagradama jer mi baš nije najjasnija. Goran
cavo.43 bulaja,
│Pošto još nemam VO (po svemu sudeći firma će ga kupiti u inostranstvu), │ajde neka neko napiše nešto o ovoj sintaksi sa vitičastim zagradama jer │mi baš nije najjasnija. └─── Jednostavno :), za razliku od procedura, funkcija i metoda gde se argumenti odvajaju običnim zagradama (), kod pozivanja klasa (kod kreiranja objekata) argumente navodiš u vitičastim zagradama { }. Dakle umesto TBrowseDB ( ... ), samo ide TBrowseDB { ... }.
cavo.45 stosic,
>> kako se prave DLL-ovi od asemblerskog koda. > > Pitanje je previse uopsteno. Ocekivao sam nesto ovako. Bar da si pokusao!
cavo.46 stosic,
REPLY 15.34 (.obj) > Pre ce biti da si ti malo sujetan nego sto su C/C++ programeri uobrazeni. 15.40 (vcalic) > Citaj, jasna je tvoja isfrustriranost C-om... Predavali su mi, nazalost:)), Joza i Laslo. Nadam se (i dalje) da na sezamu ima C/C++ windows programera koji osim sto navracaju u ovu conf. mogu i da pomognu.
cavo.47 .obj,
>>> kako se prave DLL-ovi od asemblerskog koda. >> >> Pitanje je previse uopsteno. > > Ocekivao sam nesto ovako. Bar da si pokusao! Ajde, ajde, nemoj tako... :)) Poslaću ti jedan template sutra. Tek toliko da vidiš da C programeri nisu toliko uobraženi koliko ti se čini. Pozdrav, Obrad
cavo.48 dpredovic,
Subject: Re: Imenik > Naravno da bi trebalo, ali sačekaj malo - sledeći put se igramo sa > menijima i ToolBar-om :). Ipak taj sledeći put će sačekati nekoliko > dana (tj. sledeću nedelju:) sem ako se još neko drugi ne potrudi, Evo i ja malo da se potrudim... U prilogu je .aef do sada najtraženije VO aplikacije - telefonski imenik ;) Nisu još završene sve opcije, ali može da se vidi da mi prilično lepo ide :)
cavo.49 dpredovic,
> je, po meni, na ivici upotrebljivosti. Clipper je na XT-u sa PLINK-om bio > mnogo brži. Da ne pričam o tome da VB sve to radi 100 puta (bukvalno) > brže. Stvarno mi nije jasno šta je to toliko pametno što CA VO obavlja > čitav minut na 66-ici. Kao da svaki bit EXE-a podvrgne proučavanju grupe > mirovnih pregovarača pre nego što ga snimi na disk. Ako upoređujemo Clipper i VO onda pravo poređenje nije XT Plink <-> 486 VO, nego 486 Exospace <-> 486 VO. Razlika i nije nešto dramatična, a zaklučak bi mogao da bude da ljudi prosto ne znaju da naprave (kupe) pošten linker.
cavo.50 dpredovic,
Subject: Re: VO vs VB > da li je program napisan u VO-u ili VB-u. Da bi se napravio pravi > _Windows_ program sa _odgovarajućim_ korisničkim interfejsom, _mora_ se > koristiti jedan od sledeća tri jezika: C, C++ ili BPW. Sve ostalo se > koristi za pravljenje čiste konfekcije, ma koliko se neko zavaravao da će > za tri dana učenja VO-a/VB-a biti u stanju da pravi Microsoft-lookalike > aplikacije. Naravno, VB je kod mene na disku izdržao nekoliko dana, taman koliko mi je trebalo da utvrdim da se od toga leba neću najesti. VC se još uvek drži, ali od njega to i ne očekujem ;) Fazon i jeste u tome od baze podataka niko i ne očekuje da izgleda kao DOOM II. Baze _moraju_ da budu proste, uniformne, jeftine, pouzdane i brze - ili drugim rečima - čista konfekcija. Microsoft je svoj look&feel za baze podataka definisao u Accesu. Lično, meni se taj UI najviše i dopada, ali ne mogu da zahtevam od korisnika Pentium sa 16MB da ne bi osedeo dok ovaj "porodi" masku. Ko voli nek izvoli...
cavo.51 jorad,
>> Evo i ja malo da se potrudim... U prilogu je .aef >> do sada najtraženije... Pa gde je taj prilog?
cavo.52 .obj,
Kao što obećah - poklon za CA VO fanatike: template za DLL u asembleru. Potrebni su TASM 2.0+, TLINK 4.0+, RC, MAKE. DLL sadrži jednu funkciju, "TestFunc", koja prihvata jedan string i vraća integer, konstantu 5. Primer pozivanja u Visual Basic-u: Declare Function TestFunc Lib "ASMDLL.DLL" (ByVal S As String) As Integer Sub Form_Click () Print TestFunc("qwewqerqwer") End Sub A sada navalite na pisanje savršene funkcije YuIndex. ;>> Pozdrav, Obrad asmdll.zip
cavo.53 dpredovic,
Subject: Re: Imenik >> Telefonski imenik Uhh, zaspao sam čekajući connect :(, pa nije imao ko da udari pgup. Evo ga imenik.aef, iz drugog pokušaja. imenik.zip
cavo.54 jorad,
 ż >> Evo ga imenik.aef, iz drugog  okušaja. Negde su duplirani nazivi metoda u .AEF-u te se nemože importovati :((( . 'Ajd budi drug pa ponovo pošalji.
cavo.55 cnenad,
ŁŁŁ Negde su duplirani nazivi metoda u .AEF-u ŁŁŁ te se nemože importovati :((( . Kod mene je import prošao sasvim OK. Nažalost, za razvoj programa koliko toliko se može otrpeti sporost. Startovanje i rad sa napravljenim programom su ubitačni.
cavo.56 nbatocanin,
> Zar nisu već? Ne bih rekao. Prelazak na novu razvojnu alatku je jako skup i dugotrajan proces i ne verujem (a za neke i znam) da bilo koja ozbiljna softverska kompanija može za nekoliko meseci preći na novu alatku. Problem je postojeći kod: ni jedna od novih alatki ne nudi _potpuno_ bezbolan prelaz sa postojećeg koda. Oni što počinju da pišu iz početka još uvek nisu u igri. Sve u svemu, potrajaće to još malo. > Ono što sam ja primetio, to je da se neki programeri koji > koriste isključivo VO & Co. zavaravaju da sa svojim > alatkama mogu nešto da urade na tržištu koje drže "C/C++" > programeri. Ja samo tvrdim da se varaju. Kao što se i C/C++ programeri zavaravaju da mogu nešto da učine na onom drugom tržištu ;) žuj, tržište je to ... > Ne mogu da tvrdim suprotno pošto ne poznajem VO. Međutim, > evo jednog primera: projekat koji trenutno završavam > podržava hipertekst. Pre nekoliko godina su kolege iz Vinče napravile pravu hipertekst bazu podataka o kulturnom blagu Srbije. Na ekranu je slika manastira, klikneš na krov, on ti da sliku krova, informacije da je sagradio taj i taj, ... Onda klikneš na neku reč u tekstu, dobiješ podatke o tome, itd. Program je urađen u Clipper-u S'87. Hoću da kažem, ovde nijedan nedostak p-koda ne dolazi u prvi plan. OK, VO nije pravljen da bude razvojni alat za Word 7.0, tu se naravno slažemo. Ali, zamena p-koda pravim prevodom daje nove mogućnosti, a kako će ko to iskoristiti... Teorijski, VO ima sve C tipove podataka, otprilike pokriva skup "niskih" C operatora (rad sa pointerima, cast operator, bit operacije). "Viši" operatori su naravno bolji nego kod C-a, možeš da koristiš Win API, brzina koda je tu negde - zašto se ne bi moglo uraditi _skoro_ bilo šta? Nasuprot ovome, ubeđen sam da će p-kod u budućnosti biti preovlađujući rezultat rada kompajlera. Razmislite samo: p-kod je obično kraći od pravog prevoda, lakše se prenosi na druge računare, njegove instrukcije se mogu bolje prilagoditi problemu od mašinskih, a sa druge strane brzina postaje sve manje značajna. > Daleko od toga. Ako za program dobijam dovoljno velike > pare, uvek ću ga radije napisati u C-u ili C++-u nego u VB > ili VO. Malo je teže krenuti na početku, ali se kasnije > uvek isplati. Naravno, svako će izabrati rad u jeziku sa kojim je trenutno "na ti" :) > Kada pokažeš čoveku na koje sve načine možeš da proširiš njegovu > aplikaciju, zaista mu je teško da odoli. Na primer?
cavo.57 nbatocanin,
> A to isto važi i za ostale alate slične namene. Ali ne i za faktor "brzina izvršavanja". Ako treba nešto žešće računati, p-kod je previše spor. > bolje odmah uzeti C ili C++, tzv. vizuelni alati ipak > donose mnogo 'overhead'-a kako u veličini koda, tako i u > brzini. Upravo o tome i pričam: VO toga ima mnogo manje kao pravi kompajler. Što se tiče veličine koda, alatke VO-a generišu _source_ kod, koji u krajnjoj liniji i ne moraš primeniti.
cavo.58 .obj,
>> Zar nisu već? > > Ne bih rekao. Prelazak na novu razvojnu alatku je jako skup i > dugotrajan proces Slažem se, ali ja sam komentarisao tvoje "...alatke će preplaviti tržište" (ako se dobro sećam, pošto brišem sve poruke čim ih pročitam). Možda ljudi još nisu _prešli_ na te alatke, ali one jesu preplavile tržište. > žuj, tržište je to ... Naravno. Postoje, međutim, na tržištu i trendovi koji se nešto kasnije pokažu kao promašeni. >> Kada pokažeš čoveku na koje sve načine možeš da proširiš njegovu >> aplikaciju, zaista mu je teško da odoli. > > Na primer? Na primer, pretraživanje tzv. "memo polja" po sadržaju (naravno, mora raditi približno trenutno na veoma velikim količinama podataka reda više desetina megabajta). Tu je i najobičnija komunikacija među programima u mreži. Pa rad sa specifičnim hardverom (npr. obezbeđenje objekata, programi koji ne smeju da puknu u DOS sa "variable xyz not found, line 234, module abc" a da obično vođenje disk log-a zaguši računar). Itd, itd. Naravno, naravno, može to i u ROM BASIC-u. To su sve potrebe našeg dragog nam trulog kapitalističkog sveta koji neće da trpi objašenjenja tipa "kompjuter to ne može", "pokvario se disk, morate kupiti novi" i fazone sa podmićivanjem direktora. A ako se ne preraste taj stadijum, ni CA VO ni VB ni C++ ni asembler nam neće pomoći. Opet, neko ko hrani decu prodajom raznih varijanata "magacina", "prodavnica" ili "plata" (da se razumemo, nimalo ne potcenjujem navedene primene) možda čak uopšte ne može da shvati da postoji nešto drugo, sa možda čak i mnogo kulturnijim i ozbiljnijim tržištem. Pozdrav, Obrad
cavo.59 mdrazic,
> Na primer, pretraživanje tzv. "memo polja" po sadržaju (naravno, mora > raditi približno trenutno na veoma velikim količinama podataka reda više > desetina megabajta). Ne vidim brže rešenje od omraženog Clipper-a uz recimo SiX ili Comix drajver sa RYO (roll your own) indeksima (uz opcioni tezaurus). Ovi indeksi ti omogućavaju potpunu slobodu i kontrolu šta ide a šta ne ide u index. A kada imaš index (B stablo u osnovi), traženje je trenutno. Još mi omraženi Clipper-aši imamo mogućnosti trivijalno jednostavnog prelaska na client/server verziju istog softvera (Advantage RDD), pa se tada sve odvija na serveru. Šta od sličnih mogućnosti postoji u tvom omiljenom (najboljem) jeziku? > Tu je i najobičnija komunikacija među programima u > mreži. A šta tu ne može da se uradi iz Clipper-a ? > Pa rad sa specifičnim hardverom (npr. obezbeđenje objekata, > programi koji ne smeju da puknu u DOS sa "variable xyz not found, line > 234, module abc" A kada ti dobiješ neki overflow? Mogućnosti error sistema u Clipperu su veće od bilo čega što sam video na C/C++ do sada (to ne znači da ti to nisi bolje uradio ako si takvo šta razvijao). A za C programe je poznato da nikad ne 'pucaju' ? :) > To su sve potrebe našeg dragog nam trulog kapitalističkog sveta koji neće > da trpi objašenjenja tipa "kompjuter to ne može" Za dosadašnje učesnike ove diskusije na strani Clipper-a ti odgovorno tvrdim da ovako nešto nikada nikome nisu rekli. To i nema veze sa izborom jezika, već su druge stvari u pitanju. > morate kupiti novi" i fazone sa podmićivanjem direktora. A ako se ne ??? šta je pisac ovim hteo da kaže? Je li to 'kiselo je grožđe' tip argumentacije? > Opet, neko ko hrani decu prodajom raznih varijanata "magacina", > "prodavnica" ili "plata" (da se razumemo, nimalo ne potcenjujem navedene > primene) možda čak uopšte ne može da shvati da postoji nešto drugo, sa > možda čak i mnogo kulturnijim i ozbiljnijim tržištem. Niko odavde nije tvrdio da Clipper bolji za real-time processing od recimo C/C++ ili asemblera. Ni za pisanje tekst procesora. A kamo li za operativne sisteme :). Upravo te individue sa 'kulturnijih i ozbiljnijih tržišta' (željno čekam dalju argumentaciju za 'kulturnije' i 'ozbiljnije') potcenjuju kao što vidimo rad svojih kolega iz drugih oblasti (baze podataka), kao i same probleme (poslove) koje ovi rešavaju. Milan
cavo.60 djelovic,
> Mogućnosti error sistema u Clipperu su veće od bilo čega što sam > video na C/C++ do sada Nisi dobro gledao :). C++ nudi izuzetke koji su manje-više svuda prihvaćeni kao najbolje rešenje za error handling.
cavo.61 .obj,
> A kada imaš index (B stablo u osnovi), traženje je trenutno. Jesi li siguran da si razumeo o čemu ja pričam? > Još mi omraženi Clipper-aši imamo mogućnosti trivijalno jednostavnog > prelaska na client/server verziju istog softvera (Advantage RDD), > pa se tada sve odvija na serveru. Don't make me laugh. Uzgred, od kada su Clipper-aši "omraženi"? > to nisi bolje uradio ako si takvo šta razvijao). A za C programe > je poznato da nikad ne 'pucaju' ? :) Pucaju, svakako, ali ne na takvim glupostima kao što je pogrešno spelovano ime promenljive u sorsu. >> To su sve potrebe našeg dragog nam trulog kapitalističkog sveta ko >> da trpi objašenjenja tipa "kompjuter to ne može" > > Za dosadašnje učesnike ove diskusije na strani Clipper-a ti > odgovorno tvrdim da ovako nešto nikada nikome nisu rekli. ?!? Ko je tvrdio suprotno?? Uzgred, ne sećam se da je iko u ovoj diskusiji u negativnom kontekstu pominjao Clipper, pa ne vidim zašto bi neki bili "na njegovoj strani". > potcenjuju kao što vidimo rad svojih kolega iz drugih oblasti > (baze podataka), kao i same probleme (poslove) koje ovi rešavaju. A šta je to pisalo u mojoj poruci? Ništa drugo do... > da se razumemo, nimalo ne potcenjujem navedene primene Pozdrav, Obrad
cavo.62 dvesic,
>> Pucaju, svakako, ali ne na takvim glupostima kao što je >> pogrešno spelovano ime promenljive u sorsu. Pogrešno spelovano ime ? Dodaš jedno /es2 i imaš apsolutno isti nivo kao C kompajler :) , tj. kada naiđe na nedeklarisanu promenljivu prevođenje stane.
cavo.63 cnenad,
Da li se može uraditi upgrade na Build 427 ako je već urađen upgrade na build 424 sa verzije 1.0a ?
cavo.64 pirke,
>>> Ne vidim brze resenje od omrazenog Clipper-a uz recimo SiX ili ---------- >>> trenutno. Jos mi omrazeni Clipper-asi imamo mogucnosti trivijalno -------- Ko je rekao omrazeni? Complex? >>> jednostavnog prelaska na client/server verziju istog softvera He, he nasmeja se on zagorski :) >>> A kada ti dobijes neki overflow? Mogucnosti error sistema u >>> Clipperu su vece od bilo cega sto sam video na C/C++ do sada (to He, he nasmeja se on na isti nacin kao i malo pre. Vecina clipper programa, ako im nesto smutis u config-u npr. izbace nesto kao: Line xxx, ovo ono, Abort,Retry... >>> tvrdim da ovako nesto nikada nikome nisu rekli. To i nema veze sa Pa bilo bi vreme da pocnu. Kad budu videli nesto drugo pocece. >>> ??? sta je pisac ovim hteo da kaze? Je li to 'kiselo je grozde' >>> tip argumentacije? Ne znam koji je to tip argumentacije bio coveku, ali cini mi se da nije kiselo grozdje vec surova realnost. :( >>> 'ozbiljnije') potcenjuju kao sto vidimo rad svojih kolega iz >>> drugih oblasti (baze podataka), kao i same probleme (poslove) koje >>> ovi resavaju. Ja radim na toj "drugoj oblasti" (baze podataka), nekad sam radio i na "prvoj oblasti" (podrska specificnog hardvera kao i izrada istog) i ne potcenjujem ni jednu oblast, ali ti mislis da te svi mrze i potcenjuju. Oni koji potcenjuju bez argumentacije sigurno nisu probali ovu drugu oblast. Ja MOZDA potcenjujem kliper, ali to je samo zato sto nisam do sada video ni jedan clipper program koji bi mojim kriterijumima bio O.K. Ali, priznaces, na trzistu ima TOLIKO sr*nja da je to neverovatno a vecina toga je pisano kliperom, pa je averzija prema kliperu normalna. DP... P.S. Kad smo vec kod alata: Kad ce, bre, taj DELPHI kod nas, pa da se vise ne zezamo :)
cavo.65 dvesic,
>> He, he nasmeja se on na isti nacin kao i malo pre. Vecina >> clipper programa, ako im nesto smutis u config-u npr. izbace >> nesto kao: Line xxx, ovo ono, Abort,Retry... He, he, baš me zanima kako bi ovo izveo ! :)
cavo.66 goxx,
■ Ja MOZDA potcenjujem kliper, ali to je samo zato sto nisam do sada video ■ ni jedan clipper program koji bi mojim kriterijumima bio O.K. Ali, ■ priznaces, na trzistu ima TOLIKO sr*nja da je to neverovatno a vecina ■ toga je pisano kliperom, pa je averzija prema kliperu normalna. Dobro. Daj nam tvoje kriterijume da vidimo da li svi ovde prave sr*nje programe. Ako je tako da pređemo na neki drugi jezik, a ako nije da ti pokažemo takve programe koji bi te zadovoljili :). Fala bogu što VO ima u sebi 95% clipper-a. (da ne bude suva diskusija o clipperu; ipak je ovo tema CAVO :). Goran
cavo.67 madamov,
> Ne vidim brze resenje od omrazenog Clipper-a uz recimo SiX ili > trenutno. Jos mi omrazeni Clipper-asi imamo mogucnosti trivijalno > jednostavnog prelaska na client/server verziju istog softvera Šta smatraš client/server verzijom? Client šalje zahtev, server obradi i šalje rezultat Client-u? Hm, nešto mi se čini da Clipper nema tako nešto. Ako se varam, tim bolje, ali samo da razlučimo da li mislimo na istu stvar. Client/Server arhitektura nije isto što i kada ti program radi u mreži bez dorađivanja. Dakle, na primer, kod Client/Server arhitekture i nekog pretraživanja kroz mrežu ne putuju svi rekordi pa se onda na lokalnom računaru vrši pretraživanje, već Client šalje zahtev za pretraživanje serveru, ovaj pretražuje i šalje rezultat, tj. rekorde koji zadovoljavaju uslov iz zahteva, lokalnom računaru. Neki alati (s jednim takvim radim) idu čak i dalje, tj. ukoliko zahtev sadrži samo jedno polje koje mu je potrebno, Server će poslati kroz mrežu samo ta polja iz rekorda koji zadovoljavaju uslov.
cavo.68 bulaja,
│Da li se može uraditi upgrade na Build 427 ako je već urađen upgrade │na build 424 sa verzije 1.0a ? └─── Tebi sam već odgovorio, ali možda odgovor zatreba još nekome - može :).
cavo.69 stosic,
>> Mogucnosti error sistema u Clipperu su vece od bilo cega sto sam >> video na C/C++ do sada > > Nisi dobro gledao :). C++ nudi izuzetke koji su manje-vise svuda prihvaceni > kao najbolje resenje za error handling. Gledao sam ja u help za MSVC/C++ v1.0, a tamo: This product does not support try (moguce je da je Microsoft to resio u novijim verzijama). Mogao si da naglasis gde si ti gledao (u Borland-a ?).
cavo.70 stosic,
> Kao sto obecah - poklon za CA VO fanatike: template za DLL u asembleru. CA-VO (ovako se ispravno pise) fanatici ce nekoga da biju :))) Tvoj primercic u VO malo radi, a malo ne radi. Windows API funkcije rade bez greske! Jel' se ti zezas il' ne znas da napravis "foreign-hosted" DLL? Da te utesim: napravio sam u MSVC-u dll sa i _inp() i _outp() funkcijama. DLL radi u VB (jaka referenca), ali ne i u VO. Mozda "tata" ima neku tajnu koju nije sapnuo momcima iz CA? > A sada navalite na pisanje savrsene funkcije YuIndex. ;>> Od silne kritike na racun VO izgleda da nepratis pazljivo pc.prog.windows? Posao mi stoji zbog par funkcija kojih nema(?) u Windows API-ju: IN, OUT (, CLI, STI). Ostaje da sacekam: neki FUNCKy za VO ili da neko ko zna C/C++ objasni javnosti KAKO SE PRAVI "FOREIGN-HOSTED" DLL. Pozdrav, Boban
cavo.71 nbatocanin,
> Šta smatraš client/server verzijom? Client šalje zahtev, > server obradi i šalje rezultat Client-u? Hm, nešto mi se > čini da Clipper nema tako nešto. Nije baš za ovu temu, ali kad smo pomenuli: Clipper bazi podataka pristupa preko RDD-a. To je skup standardnih funkcija koje obezbeđuju sve potrebne operacije sa bazom. Izmenom RDD-a se može potpuno promeniti ne samo format podataka kojima se pristupa (na primer, Paradox tabele), nego i princip pristupa. Pri tome se NE menja program - naredbe ostaju potpuno iste. Postoje RDD-ovi koji omogućavaju pravljenje pravih client-server programa. Sastoje se iz dva dela: jedan je NLM koji ide na server, a drugi je klasičan RDD koji se ulinkuje u program. Kada se u programu uradi neka operacija sa bazom, RDD na klijentu prosleđuje odgovarajući upit serveru.
cavo.72 nbatocanin,
>>> Kada pokažeš čoveku na koje sve načine možeš da proširiš >>> njegovu aplikaciju, zaista mu je teško da odoli. > > Na primer, pretraživanje tzv. "memo polja" po sadržaju > (naravno, mora raditi približno trenutno na veoma velikim > količinama podataka reda više desetina megabajta). Hm, ne razumem gde je ovde prednost C-a? Uzgred, VO podržava RYO indekse koji su kao stvoreni za ovu primenu. Za ostale primere koje si naveo važi sličan komentar. U suštini mislim da ti u primerima koje navodiš C kao jezik pruža manje mogućnosti za "proširenje" nego neki specijalizovani tipa VO. Zašto? Pa, zato što sve moraš sam da radiš: i pristup bazi, i grafiku, i pretraživanje, ... Ako posmatraš C + komercijane biblioteke, onda si otprilike na istom kao i Clipper programeri ;) U slučaju specijalizovanog alata, pratiš jednu liniju koju podržava čitav sijaset firmi - nikada ne radiš sam! Istina je da u C-u skoro uvek možeš da napraviš perfektniji kod, ali samo do određene granice. Jer, za godinu-dve, ma kako sposoban bio, nećeš moći da pratiš specijalizovan i dobro finansiran tim. Pogledaj za primer Clipper: sasvim prosečan programer može da napravi prosečan program, ali bez ikakvog napora može da ugradi neki RDD koji mu omogućava stvari za koje će ti biti potrebno najmanje godinu dana da ih sam napraviš.
cavo.73 dpredovic,
Subject: Re: Imenik > Nažalost, za razvoj programa koliko toliko se može otrpeti sporost. > Startovanje i rad sa napravljenim programom su ubitačni. Otprilike :(, a stvar postaje još gora kada se umesto native-DBF drajvera podmetne neki ODBC. Može to i bolje! Napravio sam isti test u Clarionu 4 Win, i mogu da kažem da sve fercera mnogo bolje: čak i na mojoj mašini (386/4/40) i razvoj i sama aplikacija rade vrrrlo pristojno. Zip programa i potrebnih dll-ova ima oko 300K, pa ako ima zainteresovanih, mogu da ga bacim... Jedini problem sa Clarionom je što teško da bi mogao da uradim bilo šta komplikovanije od tel. imenika :) Sve je to odradio generator, a za komplikovanije stvari ipak mora malo i da se čuka :) Jezik je (kažu) prost i lak, ali je meni sve tu nekako kontra od onoga na šta sam navikao.
cavo.74 pirke,
>>> Dobro. Daj nam tvoje kriterijume da vidimo da li svi ovde prave >>> sr*nje programe. Ako je tako da predemo na neki drugi jezik, a ako >>> nije da ti pokazemo takve programe koji bi te zadovoljili :). Nemoj da mi podmeces da sam rekao da svi ovde prave sr*nje programe. Nisam to rekao niti hocu. A sto se tice programa za koje smatram da su o.k. ... ima ih. Ali nisu pisani u clipper-u :) Salu na stranu voleo bih da vidim da neko koristi clipper kako mislim da moze sa sve onim SiX om i sl. Ono sto vidjam je u glavnom bez veze. Ako krenemo sa onim famoznim UPS-om mozda se sretnemo pa i vidim nesto o.k. DP... P.S. Rekoh prosli put da necu nastvaljati i zagadjivati ovu temu, ali morao sam zbog ovog (verovatno nenamernog) podmetanja. sorry.
cavo.75 pirke,
>>> program - naredbe ostaju potpuno iste. Postoje RDD-ovi koji >>> omogucavaju pravljenje pravih client-server programa. Sastoje se >>> iz dva dela: jedan je NLM koji ide na server, a drugi je klasican >>> RDD koji se ulinkuje u program. Kada se u programu uradi neka >>> operacija sa bazom, RDD na klijentu prosleduje odgovarajuci upit >>> serveru. Ovo nisam znao. Znao sam da postoji RDD ali ovako mocan - ne. So, on se vise ne smeje zagorski :) Samo, ne videh da je to nesto u siroj upotrebi? Jel to nesto komplikovano ulinkovati ili neki ljudi jednostavno nemaju interesa da ubrzaju svoje programe? DP...
cavo.76 .obj,
> CA-VO (ovako se ispravno pise) fanatici ce nekoga da biju :))) Da li si ti pri zdravoj svesti, kada nekome ko pokušava da ti pomogne, i ko je odvojio svoje vreme da ti besplatno napiše program odgovaraš ovako?!? Neviđeno si bezobrazan, i zato dobijaš jedan doživotni full ignore. > Od silne kritike na racun VO izgleda da nepratis pazljivo pc.prog.windows? Da, nemam pametnija posla nego da pamtim sadržaj tvojih poruka. Niti u jednoj poruci nisam kritikovao VO. Kritikuje ga tvoja podsvest, koja se očigledno potpuno otrgla svakoj kontroli. > Da te utesim: napravio sam u MSVC-u dll sa i _inp() i _outp() funkcijama. > DLL radi u VB (jaka referenca), ali ne i u VO. Jedini razumni zaključci izvedeni iz navedenih simptoma mogu biti: - ti ne umeš da iskoristiš te DLL-ove - izmenio si moj primer na pogrešan način - VO ima bag - ne umeš da koristiš VO - nemaš uputstvo za VO, a nećeš da čitaš help - CIA, Vatikan, NATO i Soros te mrze Što se mog primera tiče, garantujem da je to ispravan Windows 3.1 kompatibilni DLL. Svake prepravke idu na dušu onoga ko ih vrši. Ko ima ekstra zahteve, neka plati pa može da dobije šta god mu padne na pamet. > Mozda "tata" ima neku tajnu koju nije sapnuo momcima iz CA? Tebi je izgleda za sve probleme kriv tata. > Posao mi stoji zbog par funkcija kojih nema(?) u Windows API-ju: IN, OUT > (, CLI, STI). In, out, cli i sti nisu nikakve funkcije nego instrukcije mikroprocesora. Pozdrav, Obrad
cavo.77 madamov,
> Sastoje se iz dva dela: jedan je NLM koji ide na server, a drugi je klasičan > RDD koji se ulinkuje u program. Kada se u programu uradi neka operacija > sa bazom, RDD na klijentu prosleđuje odgovarajući upit serveru. Hvala na informacijama. I jedno podpitanje: kad je tako, što se više ne koristi? Još kad bi se na to dodao interni multitasking, ispalo bi od Clipper-a nešto slično ovom u čemu ja radim.
cavo.78 djelovic,
> Gledao sam ja u help za MSVC/C++ v1.0, a tamo: This product does not support > try (moguce je da je Microsoft to resio u novijim verzijama). Mogao si da > naglasis gde si ti gledao (u Borland-a ?). Gledao sam u ANSI standardu jezika :). Borland C++ podržava izuzetke od verzije 4.0, a za Majkrosoft ne znam od kada - znam samo da ih novi Visual C++ 2.0 podržava.
cavo.79 asekulic,
> Da li si ti pri zdravoj svesti, kada nekome ko pokusava da ti pomogne, i ko > je odvojio svoje vreme da ti besplatno napise program odgovaras ovako?!? > Nevideno si bezobrazan, i zato dobijas jedan dozivotni full ignore. Suvise si prepotentan ili takvu sliku o sebi ostavljas pisanjem na sezamu. Filozofiras, ubedjujes ljude da su autsajderi kada nesto pogresno napisu, ocekujes novac(?) za malu pomoc, ... Kada nekoga nazoves fanatikom zasluzio si takav odgovor!!! I jos si iznenadjen i uvredjen? Da ti objasnim zasto si zamoljen za pomoc: Clipper pravi DOS aplikacije. Dodatne funkcije se mogu napisati na asembleru ili C-u. Ceo postupak je detaljno dokumentovan u originalnom uputstvu kao i u Spence-ovim knjigama (kojih ima u nasim knjizarama). Ne bi mi palo na pamet da se hvalim svojim besplatno utrosenim vremenom zato sto znam kako se to radi! VO pravi Windows aplikacije. Podrzava Windows API funkcije. Kreiranje DLL-ova na asembleru ili C/C++ nije dokumentovano u uputstvu koje ide uz VO. Druge literature za VO jos nema u knjizarama. Malo je Clipper programera koji imaju i originalno uputstvo za neki od C/C++ alata. Ignore nikome ne dajem kada mi ponestane argumenata, volje i znanja. Pozdrav, Boban P.S. Nemoj i prijatelju da dajes ignore samo zato sto mi je omogucio da ti odgovorim.
cavo.80 stosic,
Ozvucite vase aplikacije pomocu Windows API funkcije sndPlaySound. Prorotip funkcije se nalazi u VO, tako da je dovoljno: sndPlaySound("d:\win\ringing.wav", SND_SYNC) Pogledajte Windows SDK help za dodatne informacije.
cavo.81 d.petrovic,
> Pucaju, svakako, ali ne na takvim glupostima kao što je > pogrešno spelovano ime promenljive u sorsu. To je odavno prevaziđeno, baška ljudi koji pišu u 5.2d a koriste sintaksu S87
cavo.82 .obj,
> ocekujes novac(?) za malu pomoc, ... Odakle ti ovo, molim te?! :)) NE očekujem nikakav novac za pomoć koju sam pružio. Očekujem - NAJELEMENTARNIJU KULTURU. Tvoj prijatelj je jednostavno ne poseduje i ja neću da se natežem oko toga. Jednostavno, čoveku sam dao ignore i neću više da trošim vreme i živce oko takvih tipova. To mi je nauk da ubuduće na Sezamu nudim pomoć isključivo ljudima koje poznajem. > Kada nekoga nazoves fanatikom zasluzio si takav odgovor!!! I jos si > iznenadjen i uvredjen? Reč "fanatik" upotrebio sam u pozitivnom, šaljivom kontekstu, što svako sa najminimalnijim smislom za humor može da zaključi. Da sam hteo da uvredim nekoga, svakako ne bih pokušavao da mu pomognem. Na kraju, nisam se uopšte uvredio. Nadam se da više nećemo petljati, ni u ovoj raspravi, a ni inače. Pozdrav, Obrad
cavo.83 dr.grba,
>>> Od silne kritike na racun VO izgleda da nepratis pazljivo >> pc.prog.windows? >> >> Da, nemam pametnija posla nego da pamtim sadržaj tvojih poruka. Obrade, u poslednje vreme si jako nadrndan, ko zna zašto. Ali možda ne bi bilo loše da optrčiš jedan krug pre nego što repliciraš. >> Tebi je izgleda za sve probleme kriv tata. Ovoliko na temu tuđeg bezobrazluka. Svaka ti čast. ):
cavo.84 nbatocanin,
> Gledao sam u ANSI standardu jezika :). Borland C++ > podržava izuzetke od verzije 4.0, a za Majkrosoft ne znam > od kada - znam samo da ih novi Visual C++ 2.0 podržava. Kako tačno ide upotreba? Sintaksa i ostalo?
cavo.85 nbatocanin,
> Ovo nisam znao. Znao sam da postoji RDD ali ovako mocan - > ne. So, on se vise ne smeje zagorski :) Samo, ne videh da > je to nesto u siroj upotrebi? Jel to nesto komplikovano > ulinkovati ili neki ljudi jednostavno nemaju interesa da > ubrzaju svoje programe? Upotreba je trivijalna - ulinkuješ i voziš :) Jedino što to još uvek nije ono pravo - testovi pokazuju da se neke operacije veoma ubrzavaju, ali se neke i usporavaju.
cavo.86 nbatocanin,
> Hvala na informacijama. I jedno podpitanje: kad je tako, > što se više ne koristi? Još kad bi se na to dodao interni > multitasking, ispalo bi od Clipper-a nešto slično ovom u > čemu ja radim. Ne koristi se zbog početnih problema a i zbog toga što još nije stiglo ovde ;) A u čemu ti radiš?
cavo.87 djelovic,
> Kako tačno ide upotreba? Sintaksa i ostalo? Koriste se tri službene reči, try, catch i throw. Sintaksa je sledeća: ------------------------------------------------------------------------- try { ... // instrukcije u kojima moze da se "baci" izuzetak } catch (tip prom) { ... } catch (tip prom) { ... } ... catch (tip prom) { ... } ------------------------------------------------------------------------- Dakle, izvršava se try blok u okviru koga se u slučaju greške izvršava naredba throw sa nekim parametrom. U zavisnosti od tipa parametra kontrola se prosleđuje odgovarajućem catch bloku. Dve stvari je važno naglasiti: 1. try blokovi mogu da se ugnježdavaju, tj. da se iz jednog try bloka poziva neka funkcija koja ima svoj try blok, iz koga se onda poziva neka funkcija koja ima svoj try blok, itd. Kada se sa throw baci neka promenjljiva, kontrola se vraća na odgovarajući catch koji po parametrima odgovara. Taj catch može da obradi grešku ili da je baci dalje, na sledeći catch blok. 2. Pri izvršavanju naredbe throw sa steka se skidaju svi objekti koji su kreirani posle odgovarajućeg catch-a, i pozivaju se njihovi destruktori. Prednost celog ovog sistema za hvatanje grešaka jeste u tome što izuzetno elegantno omogućuje da se u nekoj rutini uhvati greška koju će baciti neka druga rutina koja još uvek nije ni napisana, ili čak ne mora ni biti deo iste biblioteke.
cavo.88 stosic,
Window:ButtonClick() je dezurni event hendler za "command events", za slucaje kada misem kliknete na check box, push button ili radio button. Pritisak na Esc taster spada, takodje, u grupu "command events" i uzrokuje WM_COMMAND poruku. Ostaje da se napise ButtonClick() metod za Dialog Box i omoguci zatvaranje BOx-a. Method ButtonClick(oCE) class HelpAbout super:ButtonClick(oCE) if oCE:message == WM_COMMAND .and. oCE:wParam == 2 self:EndDialog() end return Nije tajna :) da je za pracenje Windows poruka najbolji (meni poznat) SPY iz paketa Watcom C++ v10.
cavo.89 madamov,
> A u čemu ti radiš? 4th Dimension, odnosno u svojoj client/server verziji nosi naziv 4D Server (skraćeno od 4th Dimension Server). Proizvod francuske firme ACI, za sada ga ima samo na Meku od 1987. godine, a za sredinu ove godine najavljena i Windows verzija, mada postoji 4D Open za Windows kojim je moguće, takođe za sada samo iz Visual Basic-a, kačiti se na 4D Server na Meku. Ima sopstveni programski jezik, a funkcioniše kao SQL. Jedna od najboljih karakteristika je interni multitasking, tj. jedan klijent (odnosno, u single-user varijanti, jedan user) može da pokrene više procesa u isto vreme, a svaki proces ima trenutnu (current, ne znam bolji prevod) selekciju i trenutni rekord u okviru te selekcije za svaku od tabela u bazi. Zaključavanje rekorda je automatsko, a moguće ga je i programski kontrolisati. Na primer, ako se u jednom procesu korisnik nalazi u ulaznoj masci (input layout-u), tj. modifikuje current rekord, taj rekord se automatski zaključava za modifikaciju za druge procese. Ukoliko drugi proces pokuša da prikaže slog u ulaznoj masci, 4D ga obaveštava da se slog trenutno edituje (obaveštava koji korisnik na mreži i sa koje radne stanice ga edituje) i otvara ulaznu masku u read-only modu. Ovaj princip omogućava da kad se aplikacija razvija na single-user 4D-u ona bude spremna za rad u multi-user okolini bez intervencija. To je ukratko, ako te zanima nešto više, reci.
cavo.90 ikordic,
RE: Clipper -> VO Koja je trenutna verzija/podverzija CA Visual Objects, odn. da li je i dalje aktuelna samo pre-release verzija? Predstoji mi razvoj jedne aplikacije pod Win i portovanje dobrog dela postojeće sa standardnog Clipper 5.01. Probao sam onaj Clipper 4 Win, ali nisam oduševljen kako sve to radi. Za sada vršim probe u BC++ 4.0 i kako-tako - lagano ide. Još nisam stigao do dela u kome se zaista RADI sa bazom, tako da je pitanje dal' će ovo čudo uopšte proraditi :) Neću ni da pričam koliko bi mi VO poboljšao produktivnos' i produžio život ... :)
cavo.91 stosic,
> Koja je trenutna verzija/podverzija CA Visual Objects, odn. da li je i > dalje aktuelna samo pre-release verzija? Zvanicno (od CET-a) da. Poslednja piratska verzija koju sam video ima oznaku: Version 1.0a Build 418. Moguce je i da je neko kupovao direktno u inostranstvu.
cavo.92 nbatocanin,
> Na primer, ako se u jednom > procesu korisnik nalazi u ulaznoj masci (input layout-u), > tj. modifikuje current rekord, taj rekord se automatski > zaključava za modifikaciju za druge procese. Pretpostavljam da je vreme izmene ograničeno? Šta ako ovaj startuje izmenu i ode na kafu?
cavo.93 bulaja,
│Koja je trenutna verzija/podverzija CA Visual Objects, odn. │da li je i dalje aktuelna samo pre-release verzija? └─── Poslednja zvanična verzija je 1.0a (iz decembra prošle godine), uz poslednji poznati (nezvaničan?) upgrade v1.0a Build 427 (03.01.95).
cavo.94 madamov,
> Pretpostavljam da je vreme izmene ograničeno? Šta ako ovaj startuje > izmenu i ode na kafu? Nije, mada nije loša ideja za razmišljanje ovo što kažeš. Doduše, o nekom hendleru za vreme neaktivnosti već razmišljam, jer kako mi se aplikacija razvija sve je više ljudi koristi, a kupili smo licencu za šest korisnika. Naime, 4D Server dozvoljava da instaliraš Cliente na koliko hoćeš mašina, ali samo šest (u mom slučaju) korisnika može u isto vreme da je "nakačeno" na 4D Server: kad je svih šest zauzeto sedmi dobija poruku da ne može "unutra". Kako već imam za svakog korisnika po proces koji se pokreće pri ulasku u aplikaciju i ostaje aktivan sve vreme rada, a čija je jedina svrha da obaveštava korisnika o novopristiglim E-mail porukama (doduše, računovođu i knjigovođu obaveštava i o novopristiglim dokumentima za knjiženje) taman mogu da ga iskoristim i za proveru vremena neaktivnosti, pa kad ga prekorači jednostavno ga izbacim iz aplikacije (naravno, uz upozorenje B)). Mada će firma dokupiti licence čim 6 korisnika istovremeno postane malo. To je jedan način, drugi, i po meni logičniji, pa tako uglavnom i radim, je da se stvar rešava privilegijama pristupa određenim dokumentima, mada on ne isključuje mogućnost koju si naveo. Kod 4D je moguće odrediti privilegije na nivou tabele (4D terminologija tabelu naziva fajl, čitavu bazu database, a structure su sve tabele i veze između njih), maske, objekata u masci i slično. Za tabelu se određuje po grupa korisnika za Load, Save, Add i Delete rekorda u tabeli, tako da ako grupi dodeliš priviligeju za Load, a nema je za Save, tabela je odmah u read-only stanju za tog korisnika, tj. rekordi iz tabele se ne zaključavaju za ostale korisnike. Takođe, praktikujem i da programski određujem u kojem delu je koja tabela read-only za trenutnog korisnika. E, kada i posle ovoga naleti slučaj koji si naveo, onda mora da je reč o budali, jer koja bi pametna osoba ostavila uključen računar na izvol'te slučajnim prolaznicima sa ulaznom maskom na ekranu sa rekordom u kojem su podaci za koje odgovara? Postoji i treći način, a to je da administrator na Serveru prekine proces koji je zaključao rekord, a time rekord otključa za ostale. Kad smo već kod zaključavanja i otključavanja, object locking nije samo prisutan kod podataka, već 4D zaključava i objekte u Designer okolini (modu u kojem se dizajnira baza, tj. piše program) tako da na razvoju aplikacije mogu istovremeno da rade svi korisnici koji su prijavljeni na 4D Server, tj. u mom slučaju je moguće da moj kolega i ja u isto vreme razvijamo aplikaciju, dok još četvoro korisnika radi sa njom. Šta više, tzv. Designer mod je poseban proces korisnika na Serveru, dok se podacima barata ili radi u aplikaciji u User/Runtime procesu. Evo još nekih karakteristika: 4D SERVER Specifications: - 125 users maximum (practical limit depends on hardware) - 128 processes per user maximum - Unlimited simultaneous transactions - Unlimited user selections (equivalent to SQL cursor) Requirements: - System: Macintosh SE or greater, or Power Macintosh, or Apple Workgroup Server (System 6.0.7 and ADSP or System 7 or greater) - Memory: Server - 1.5 MB + 130 KB per connected user - Memory: Client - 1.5 MB - Network protocol: AppleTalk, ADSP, TCP/IP - Network Topology: LocalTalk, Ethernet or Token Ring 4TH DIMENSION Data: - 255 files (tables) open simultaneously - Unlimited relations and sets - Field types: Alpha, Text, Numeric, Date, Time, Boolean, Picture and Subfile - Variable length data storage and BLOBs - 128 gigabyte data file capacity - Data recovery tools Searching and Sorting: - Multi-criteria relational searching; criteria can be saved and loaded - Four search interfaces: Search Editor Search by Layout (Example), Search by Formula, and Search and Modify - Relational sorting; sort on up to 10 levels - Searching and sorting on non-indexed fields and calculations Relations: - Establish relations by dragging between fields - One-to-many, many-to-one, and many-to-many relations - Enter data, search, sort, and report across files without programming - Referential integrity controls Interface: - Object-oriented graphic layout editor with complete control over shapes, colors, patterns, fonts and styles - Standard interface objects with automatic actions: buttons, invisible buttons, radio buttons, check boxes, pop-up menus, rulers, thermometers and dials - View records: one at a time, in a list, or in multiple lists simultaneosly with data from related files Language: - For, While, and Repeat structures; local, global, and inter-process variables; true one and two dimensional arrays; pointers; parameter passing; functions; object; layout, file and global procedures - Extend 4D's language with your own routines in Pascal, C, etc. - Complete graphical Procedure editor with automatic indentation, colored keywords, search nad replace, and interactive symbolic debugger - Compatible to 68000/68020/68030/68040 and Native PowerPC code with 4D Compiler Requirements: - Macintosh Plus or greater with a hard disk, or Power Macintosh - 1. MB of RAM (System 6.0.5. or greater, or System 7 or greater)
cavo.95 dpredovic,
Za sada smo ovde uglavnom raspravljali o bangavosti VO razvojnog okruženja. Takvo je kakvo jeste, a verovatno će u sledećim iteracijama biti i poboljšano. Ono što je mene iznenadilo je nedorađenost jezika ili bolje rečeno nedorađenost OO sistema: Kao prvo, svi parametri metodama prosleđuju se u clipper formatu (sa runtime tipizacijom umesto stroge tipizacije). Em što se nepotrebno gubi na performansama, em opet ima mogućnosti za "Argument error". Zašto je to baš tako, to izgleda samo u CA znaju. Druga OO nebuloza je što postoje samo PUBLIC metode. Nije strašno, ali nije niti naročito lepo... Treće: negde u magli mi se čini da sam jednom uspeo da nateram program da radi sa nekim klasama definisanim kao static, ali nikako ne uspevam to da ponovim.
cavo.96 aseovic,
Uz ovu i sledeće poruke idu neke sitnice sa MUM-a. Uživajte:)) ------------------------------------------- BMP.ZIP - Bitmap viewer library/program bmp.zip
cavo.97 aseovic,
--------------------------------------- WAPI2.ZIP - Extended Windows API - function declarations wapi2.zip
cavo.98 aseovic,
------------------------------------- WIN_UD.ZIP - Windows functions not defined in VO win_ud.zip
cavo.99 aseovic,
------------------------------------- FOR.ZIP - Foriegn hosted DLL samples ------------------------------------- Biće još neki drugi put :))) Sele for.zip
cavo.100 aseovic,
Kako da definišem novo dugme za ToolBar? Da li je uopšte moguće u spisak dugmića koji se dobija prilom definisanja ButtonBmp-a u Menu Editoru dodati novo? Sele
cavo.101 stosic,
> Kako da definisem novo dugme za ToolBar? Pogledaj u online help-u: Toolbar:AppendItem() Method. Evo i primera (za Standard MDI) kako mozes da zamenis dugme za HelpAbout win: Dopisi: DEFINE IDB_About := 5000 DEFINE IDT_ABOUT := IDT_CUSTOMBITMAP + 1 RESOURCE IDB_About BITMAP d:\cavo\about.bmp //bmp je 20x16 piksela Dodaj u Init metod za EMPTYSHELLMENU: local oBmpAbout as BitMap oBmpAbout := BitMap{IDB_About} Izmeni: //oTB:AppendItem(IDT_HELP,IDM_EMPTYSHELLMENU_Help_About_ID) oTB:AppendItem(IDT_ABOUT,IDM_EMPTYSHELLMENU_Help_About_ID,oBmpAbout)
cavo.102 aseovic,
MUM BBS ------------------------ OESPEC.ZIP - Order Entry Specs 0.9 ------------------------ oespec.zip
cavo.103 aseovic,
--------------------------- PRGGRP.ZIP - Windows Utility for creating groups within groups --------------------------- prggrp.zip
cavo.104 aseovic,
Kako podesiti u kom diru se nalaze DBF datoteke? Na primer, hoću ovakvu strukturu dirova: ĐTEHNICOM - ovde su DBF datoteke koje su zajedničke za više programa ĐTEHNICOMĐFISKO - ovde je EXE i rečnik podataka ĐTEHNICOMĐFISKOĐDATA - ovde su podaci Kada kreiram DBServer za datoteku VO mi kao ime fajla unese puno ime datoteke. Kasnije to ime podeli na ime samog DBF fajla i na putanju: CLASS <dbfName> INHERIT DBServer INSTANCE <dbfName>_DBF_PATH := <putanja> AS String i tu putanju kasnije koristi. To je baš ono što ne želim:) Hoću da program za vreme izvršavanja na osnovu podataka iz rečnika sazna gde se nalazi datoteka i da to koristi. Rešenje koje mi se nameće je da u <dbfName>:Init() metodu ubacim na sam početak liniju: <dbfName>_DBF_PATH := DbfDir(<dbfName>) Međutim, kada iz DBServer editora promenim nešto u DBServeru i te promene snimim uprkos čuvenom upozorenju da je kod promenjen, on izbriše ovu liniju koju sam ja dodao. To je, za sada, i moja najveća zamerka VO-u: zašto zaboravlja ono što je ručno menjano u kodu koji generiše? Da ne pomislite da cepidlačim, nije mi teško da ponovo unesem onu jednu liniju, DBServer se ionako retko menja posle definisanja, ali, da li isto tako zaboravlja i ono što je menjano na drugim mestima. Recimo, generišem dijalog, promenim ručno neki metod, dodam u Window editoru novo dugme u dijalog i snimim ga. Da li će u tom slučaju ono što sam menjao biti sačuvano ili izbrisano? Pozdrav, Sele
cavo.105 aseovic,
>> Kako da definisem novo dugme za ToolBar? > > Pogledaj u online help-u: Toolbar:AppendItem() Method. Hvala na trudu, pomaže i to. Interesovala me je druga stvar: Kada u Menu editoru definišem stavke menija u Properties dijalogu za svaku stavku postoji polje "ButtonBmp". Kada se klikne na njega dobije se gomila predefinisanih dugmića i odatle izaberem ono koje mi treba. Da li u taj spisak mogu da dodajem svoje BMP-ove? Sudeći po onome što sam pročitao u helpu za Toolbar:AppendItem() ovo gornje ne može da se uradi. Međutim, par stvari mi se veoma svidelo. Koliko sam ukapirao, moguće je u jednom BMP fajlu čuvati sve potrebne dugmiće u obliku trake (ribbon) i jednostavno dodavati potrebne u ToolBar slanjem pozicije dugmeta u traci. Druga stvar, koja mi se još više sviđa, je što je dovoljna jedna sličica za jedno dugme - VO sam generiše sličice za pritisnuto i disablovano dugme! VB fans, šta kažete na ovo? Ako se dobro se sećam, u VB-u je potrebno za svako stanje napraviti poseban BMP. Pozdrav, Sele
cavo.106 aseovic,
Da li je neko video/ima nešto od 3rd Party alatki za CA-VO? Ako ima takvih molio bih komentare u conf. Bez alata nema zanata :)) Ja obećavam da ću da okačim podatke o ROCK-E-T-u čim ih dobijem. To je valjda SIx za VO. Bulajiću, pišeš li nešto o VO za conf. Sad bar imaš vremena na pretek :) Pozdrav, Sele
cavo.107 aseovic,
MUM BBS -------------------------------- STRONGCH.ZIP - Strong typing support LOCAL, GLOBAL, formal parameters and functions -------------------------------- strongch.zip
cavo.108 aseovic,
------------------------------- OMGINF.ZIP - Background information on OMG (Object Management Group) ------------------------------- omginf.zip
cavo.109 bulaja,
│Kako podesiti u kom diru se nalaze DBF datoteke? │... │Kada kreiram DBServer za datoteku VO mi kao ime fajla unese puno ime │datoteke. Kasnije to ime podeli na ime samog DBF fajla i na putanju: └─── A ti mu lepo (pošto importuješ strukturu postojeće datoteke) izbriši podatke o putanji i ostavi samo naziv datoteke :), pa će prilikom izvršavanja program tražiti baze tamo odakle je startovan. Ukoliko je potrebno (kao što tebi jeste:) da base budu u drugom direktorijumu, to ćeš jednostavno promeniti jednim access metodom: ACCESS <dbServerName>_DBF_PATH CLASS <dbServerName> RETURN <path> │Recimo, generišem dijalog, promenim ručno neki metod, dodam u Window │editoru novo dugme u dijalog i snimim ga. Da li će u tom slučaju ono │što sam menjao biti sačuvano ili izbrisano? └─── Sačuvano :).
cavo.110 aseovic,
> A ti mu lepo (pošto importuješ strukturu postojeće datoteke) izbriši > podatke o putanji i ostavi samo naziv datoteke :), pa će prilikom To i radim:) > ACCESS <dbServerName>_DBF_PATH CLASS <dbServerName> > RETURN <path> To je to, hvala. >│editoru novo dugme u dijalog i snimim ga. Da li će u tom slučaju ono >│što sam menjao biti sačuvano ili izbrisano? >└─── > Sačuvano :). Onda još uvek nemam ozbiljnijih zamerki. Biće još nešto od ovog VO(l)a:))
cavo.111 stosic,
> To je, za sada, i moja najveca zamerka VO-u: zasto zaboravlja ono sto > je rucno menjano u kodu koji generise? Sors koji generisu windows editori ne treba menjati. Kreiraj subklase od generisanih klasa i njih dalje koristi (menjaj).
cavo.112 bulaja,
Kada sam importovao neke postojeće baze podataka i indekse u DBServer Editor, isti je javljao greške prilikom importovanja .CDX indeksa (koje je kreirao Clipper program koji koristi SIx CDX) i nije ih prihvatao. Odmah sam posumnjao na mogući razlog problema i bio sam u pravu :) - u svakom indeksnom fajlu sam imao i jedan tag po Deleted() i to je ono što se VO-u nije sviđalo. Posle izbacivanja tog taga, sve je radilo Ok. Ipak, trebalo bi da VO može da prihvati i Deleted() i slične druge vrednosti za index key expressions. Proveriću da li možda radi kad uz DBF klase uključim i podršku za stare XBase komande i funkcije, možda Deleted() nisu stavili u standardne funkcije :).
cavo.113 rmarjan,
Moze li neko da "dobaci" primere rada u CA-VO: 1. Primer za VALIDATE(), konkretno; ako upisujem neku vrednost u polje (datawindow i na njega nakacen DBServer), zelim da odmah nakon ENTER ili prelaska na drugo polje, proverim recimo, postoji li sifra necega u odredjenom sifarniku, ako ne postoji, upozoriti i ne dati nastavak. 2. Kako se nakon otvorenog DataWindow i na njega nakacenog DBServera moze kontrlisati koja je tipka pritisnuta. 3. Da li je moguce realizovati neke vrste "pointer" da znam na kom se polju trenutno nalazim dok se kurzorom ili misem krecem kroz tanelarni pregled baze. I jedno pitanjce: Da li je neko nabavio bilo kakvu literaturu za CA-VO i ako jeste, gde je zaboga nasao? Hvala nekoj dobroj dusi na samilosti... ima nesto u CA-VO ali KAKO CU...
cavo.114 aseovic,
Dobio sam aprilski Aquarium/VO. žasopis je u obliku Win help fajla i dosta je zgodan za čitanje. Podeljen je na nekoliko blokova: uvod, vesti, deo za početnike, za naprednije i za iskusne vukove:). Tu su još i QuickTip (korisni saveti za korišćenje VO-a) i "Ask Mr Grump" - odgovori na pitanja korisnika. U reklamnom materijalu koji sam dobio uz disketu nabrojane su i neke oblasti koje će biti obrađene u časopisu: * Creating Buffered Data Servers * DDE * Accessing the Windows API * Manipulating .INI files * Maximizing Your Use of the IDE * Data Entry Issues * Controls * Strong Data Typing - Worth the Effort * Smart Windows Via Event Handlers * The Power of Subclassing * Customizing the Window Editor * Maximizing Your Use of CA-RET (koji ne radi sa CDX-ovima :((() * Migrating From CA-Clipper * Practical Error Handling * Smart Menuing * Customizing the DataBrowser Class * and much, much, more... U prvom broju su obrađene sledeće teme: * Attaching actions to menu items * Quick Tip: Customizing Standard App * Adding Help to CA-VO Applications * Common Dialogs in CA-VO * Generating Reports with CA-RET * Implementing Window Timers in CA-VO Autori tekstova su Greg Lief, Ted Means, Joe Booth, Mark Lukianchuk, Darren Forcier i mnogi drugi. Kada kliknete na "About Author" na kraju članka dobićete podatke o autoru teksta uključujući i njegovu fotku. Kliknite na fotku i čućete njegov glas (ako imate SB; može i na speakeru, ali se očajno čuje). Cena pretplate je USD $214 za godinu dana (12 brojeva). Dobija se i pristup Aquarium Message centru gde možete da postavljate pitanja na koja ćete (ako ne lažu:)) veoma brzo dobiti odgovor, kao i da šaljete svoje priloge za Aquarium (rubrika "Functions Corner"). Ako vam objave prilog dobijate "poklon iznenađenja" od Grumpfisha i, naravno, objavljenu sliku u Aquarium-u (ako je pošaljete). Korisna adresa: Grumpfish, Inc. 1661 Edgewater St. NW Suite 240 Salem, Oregon 97304 USA Phone : 1-503-588-2184 Fax : 1-503-588-1980 FaxBack : 1-503-588-4346
cavo.115 stosic,
> negde u magli mi se cini da sam jednom uspeo da nateram program > da radi sa nekim klasama definisanim kao static, ali nikako ne uspevam > to da ponovim. Problem je u tome sto kod statickih objekata Strong Typing ne funkcionise kada se kao tip navede ime klase. Koristi tip OBJECT i sve ce biti u redu.
cavo.116 stosic,
> Moze li neko da "dobaci" primere rada u CA-VO: > > 1. Primer za VALIDATE(), konkretno; ako upisujem neku vrednost u > polje (datawindow i na njega nakacen DBServer), zelim da odmah nakon > ENTER ili prelaska na drugo polje, proverim recimo, postoji li sifra > necega u odredjenom sifarniku, ako ne postoji, upozoriti i ne dati > nastavak. 1. Definisi validaciju za dato polje: { |x| TestSifre(x) } 2. Napisi doticnu funkciju: FUNCTION TestSifre(x) AS LOGIC LOCAL oSifarnik := Sifarnik{} AS DBServer LOCAL lRet := TRUE AS LOGIC IF !oSifarnik:Seek(x) WarningBox{,"SIFARNIK", "Izabrana sifra ne postoji!" }:Show() lRet := FALSE ENDIF RETURN lRet
cavo.117 pyramid,
CAVO: Sta da ocekujemo... ..... CA-Visual Objects 1.0b Enters Beta! According to Computer Associates, the beta cycle for version 1.0b has apparently ramped up, and things are still on track for an early April release date. In addition to fixing many outstanding bugs, user requests for faster imports and increased browse performance will also be addressed. Registered users of CA-Visual Objects will obtain this patch free of charge via mail when it is ready, or can likely download it from CA's BBS or through CompuServe. ..... CA-VO 2.0 To Be Previewed At TechniCon'95 Another reason to consider making the trip to N.Orleans on July 17-21 (besides catching the keynote speech by former President George Bush) is to see CA-Visual Objects 2.0 beta code in action. Although few details have been released yet, several CA-TechniCon sessions will discuss this new version. ..... Ovo kaze Greg Lief, a on valjda zna. Pozdrav, PYRAMID.
cavo.118 mmirko,
Evo, rekoh da se i ja ukljucim malo u konferenciju. Kao sto rece Bulaja, prve porodjajne muke sam prosao, ali ima tu jos milion stvari koje mi nisu jasne. Prvo kako da u Data Window ubacim softseek u Single line edit, koji reaguje na pushbutton. Molim da ako neko zna da mi pomogne. Kao primer sta mislim evo i fajla u prilogu! Hvaala <:( djura.arj
cavo.119 mmirko,
BTW, zna li ko kakv bbs gde se prica o cavo?
cavo.120 aseovic,
Subject : FUNCky/VO (tekst pisma od 24.04.) From : dLESKO, Inc. -------------------------------------- FUNCky for VO is currently in development. We will release FUNCky/VO as soon as humanly possible. We have released FUNCky for PowerBuilder which is in a .DLL format with a "Surface" interfacing into the .DLL. We are also working on FUNCky versions for Visual Basic and Foxpro. For additional information on the FUNCky.DLL, you may download a copy of the FUNCky.DLL function list from CompuServe. Just join the PowerSoft conference and download FUNCky.WRI. Since the SAME .DLL is callable from multiple languages, you can use the FUNCky.WRI to gain an insight as to what the functionality will be available in the FUNCky/VO version. FUNCky/VO will list at $ 249 - USD plus S&H. We are offering a spectacular introductory offer of only $ 99 - USD plus S&H for the Electronic Documentation version (Win .HLP format) or $ 149 - USD plus S&H with printed documentation. PLEASE NOTE: There is no penalty for obtaining the FUNCky/VO Electronic Documentation and purchasing the printed documentation at anytime after receiving the Electronic Documentation version for $ 50 - USD plus S&H. If there is any specific functionality that you are interested in seeing in future versions of FUNCky, please let us know and we will do everything we can to accommodate you. We believe that by knowing what our FUNCky Users need, like and dislike, we may make FUNCky even better. Sincerely, Dennis J. Farrell --------------------------------------------------------- Kontakt: dLESKO, Inc. PO Box 3382 Jersey City, NJ 07303 USA Fax: +1-201-435-0637 --------------------------------------------------------- Pozdrav, Sele
cavo.121 mmirko,
Evo jos jednog zadatka. Onaj problem sam resio, kao sto se vidi iz prilozenog .aef-a, ali da vidimo kako cemo dalje. Mada, pravo da vam kazem, cini mi se da se u ovoj conf. svadjam sam sa sobom. Dobro ljudi, aj se malo razmrdajte. Pomozite oko ovih stvari.! :) Pozdrav Djura! telef1.aef
cavo.122 mmirko,
P.S. Ne Obracajte paznju na window caption, sve je to samo proba. Djura!
cavo.123 stosic,
> prve porodjajne muke sam prosao, ali ima tu jos milion stvari koje > mi nisu jasne. Preporucujem ti da pogledas ranije poruke (ima ih i u clipper konferenciji), proucis primere koji dolaze uz CA-VO i sacekas umetak u PC-PRESS-u. > Prvo kako da u Data Window ubacim softseek u Single line edit, koji > reaguje na pushbutton. Primer ti koji si poslao je prilicno nesredjen, ali se nadam da ce ovo biti dovoljno: METHOD PosteTraziButton() CLASS PosteEditWindow SELF:Server:Seek(oDCPosteTraziString:TextValue, TRUE) P.S. Generisi kod za PosteTraziButton!
cavo.124 stosic,
> BTW, zna li ko kakv bbs gde se prica o cavo? CA ima BBS, ali mi nije poznat broj, kao ni da li je omogucen pristup neregistrovanim korisnicima? Na CompuServe-u se nalazi gomila interesantnih programa i sorseva, pa ako neko ima pristup neka se javi.
cavo.125 ddjura,
Pa ja sam registrovani korisnik CAVO
cavo.126 ddjura,
Hvala, ali u medjuvremenu sam resio problem. Saljem ovi .aef, sa resenjem. Molim bilo koga da salje svoje primere, ne bi li na taj nacin i sam a i drugi koji pocinju da rade u CAVO bolje savladali. P.S. Promenioo sam user sa mmirko na ddjura
cavo.127 ddjura,
Koliko vidim guzva je na vrhuncu!
cavo.128 aseovic,
Hint iz februarskog Aquarium-a: -------------------------------------- "This came from Cedric Fairweather of Cheyenne, Wyoming, who passed it on to me during my Visual Objects World Tour seminar last month in Denver. Thanks, Cedric!" (Greg Lief) -------------------------------------------------------------------- Have you ever seen a MS-Windows application whose HELP menu item is right-justified (and thus separated from the rest of the top-level menu items)? This is an interesting aesthetic twist, and one that you may wish to try in your CA-VO applications. Follow these steps: (1) Fire up Microsoft Write. (2) While holding down the ALT key, press the number 8 on your numeric keypad. (The number 8 above the letter keys will not suffice.) This should give you a small rectangle, which represents ASCII character 8. (3) Highlight this rectangle with the mouse, then use the Edit/Copy menu option to put it in the Windows Clipboard. (4) Switch to CA-VO. Locate your menu entity and launch it in the Menu Editor. (5) Find the HELP menu item and position the cursor to the left of the text. (6) Use the Edit/Paste menu option (or the Paste toolbar button) to insert the ASCII character which you copied from Write. It should appear as a thin rectangle. (You must create the character outside the Menu Editor because the editor will interpret it as a backspace, thus thwarting your efforts.) (7) Admire your work via the real-time menu previewer, and repeat as desired for other top-level menu items.
cavo.129 aseovic,
Subject: VO Developer - April 1995 ---------------------------------- žasopis je prilično neobičan - ima samo 6 članaka na 16 strana, nema korica već izbušene rupe sa strane za stavljanje u registrator, papir je običan, nema reklama. Toliko o izgledu. Sadržaj je prilično zanimljiv: - Using DLLs in VO Applications - Tip: Center Your Dialog Box Regardless of Screen Size - Create A Tab Control in VO - Internationalize Your Visual Object Applications - Tip: Create a Handy Progress Bar - CoolTool: Get Your Way With ToolPAL - VO World News Izdavač je Pinnacle Publishing, adresa za kontakt (za Evropu): TOMALIN ASSOCIATES The Old Bakery High Street Great Bardfield ESSEX CM7 4RF UK Tel: +44(0) 1371-811-299 Fax: +44(0) 1371-811-283 Cena za 12 brojeva (plus disketa) je 99 funti. Pozdrav, Sele
cavo.130 aseovic,
Subject: VO Developer - Tab Controls in VO ----------------------------------------- TAB.ARJ uz poruku Prilikom kompajliranja TAB_LIB VO je prijavio gomilu grešaka ali je završio posao. tab.arj
cavo.131 aseovic,
Subject: VO Developer - Progress Bar ------------------------------------ progress.arj
cavo.132 aseovic,
Subject: VO Developer - Center Dialog ------------------------------------- center.arj
cavo.133 mdrazic,
> Subject: VO Developer - April 1995 > ---------------------------------- > > > Cena za 12 brojeva (plus disketa) je 99 funti. > Sele Baš pre neki dan sam dobio prospekt od dotične izdavačke kuše. Osim VO Developer-a izdaju po istom principu: Smart Access (79 funti) Visual Basic Developer (99) FoxTalk (99) Visual C++ Developer (99) PowerSource (129) (za PowerBuilder) Oracle Developer (149) Easy Approach (49) (za Approach foe Windows) The Quick Answer (49) (za Q&A) Easy ACT (49) (za ACT) Alpha Forum (49) (za Alpha Four and Five) Možete poručiti jedan broj besplatno (za probu). Kasnije, ako vam se ne sviđa časopis, možete dobiti sav novac nazad (za njih, ali malo teže izgleda za nas ovde gde smo). Milan P.S. Za Aleksandra pitanje: Je li valja šta po sadržaju VO Developer?
cavo.134 velicko,
subj: CA VO update Imam CAVO 1.0a release 118 (valjda) (Nije mi trenutno dostupan računar na kome je CAVO pa ne mogu da proverim :( ) a vidim da postoje pečevi REL 421 2 HD REL 424 4 HD REL 427 5 HD Dali moram da odradim svaki update pojedinačno ili će mi zadnji (427) odraditi update sa bilo kog prethodnog release-a. Ukratko: Da nabavljam sve pečeve, ili samo zadnji? velicko
cavo.135 bulaja,
│Dali moram da odradim svaki update pojedinačno ili će mi zadnji │(427) odraditi update sa bilo kog prethodnog release-a. └─── Dovoljan će biti samo zadnji :). Btw izlazak verzije (patch-a) 1.0b je po najavama trebao da izađe još pre nekih mesec dana, s tim što ga još nismo videli na evropskim Clipper/VO BBS-ovima. Ima li neko slučajno broj fax-a CA-ovog predstavništva u Beču (oni su zaduženi i za istočnu Evropu), da ih priupitam malo oko tog patch-a :).
cavo.136 aseovic,
> P.S. Za Aleksandra pitanje: Je li valja šta po sadržaju VO Developer? Valja, samo mi se čini da je cena ipak previsoka. Doduše, treba platiti te ljude koji pišu s obzirom da u časopisu nema reklama. Upravo sam primetio jednu zbunjujuću stvar: u onom prospektu o kojem vi govorite se na dva mesta spominje ona cena koju sam naveo - 99 funti. Međutim, u samom čaopisu na kartonima za pretplatu piše "Special Charter-Issue Offer! Only 119 GBP!!! --------------- žudno ali istinito :) Pozdrav, Sele
cavo.137 aseovic,
> Dovoljan će biti samo zadnji :). Btw izlazak verzije (patch-a) 1.0b je > po najavama trebao da izađe još pre nekih mesec dana, s tim što ga još Patch za VO 1.0b je izašao i ima ga na MUM-u. Prostire :) se na 6 disketa + još 6 za nove .HLP fajlove. Al' su ga opravili - svaka im čast :)) Pozdrav, Sele P.S. Ajde ljudi da se organizujemo pa da ih poskidamo ako Bulaja ne uspe da izboksuje CD-ROM od CA. Ja se javljam za prve dve diskete.
cavo.138 ddjura,
Evo i ja se javljam za druge dve, samo nemam broj modema. Ostavite mi i zvacu! Moze da me zovete i u toku dana by voice za broj , pa da to odradimo. 014/21-721, 20-987, 27956, 21-742 (bez zloupotrebe) Pozdrav Djura!
cavo.140 aseovic,
Informacije o ROCK-E-T drajveru (SIx za Win) Izgleda da ne podržava CA-VO, već samo:) VC++, VB, PB i Delphi. ..conf join PC.PROG.5 ..conf reply cavo light_vo.arj LIGHT_VO.ARJ - Light Lib proizvodi za VO (reklamni materijal) rocket.zip
cavo.141 aseovic,
LIGHT_VO.ARJ - Light Lib proizvodi za VO (reklamni materijal) light_vo.arj
cavo.142 aseovic,
CHART.ZIP - Prikaz hijerarhije za SingleLineEdit, MultiLineEdit, ListBox, ComboBox i MultiSelectionBox (.PRN za HP laser) Lepo 'za na zid' :) chart.zip
cavo.143 stanic,
Instalirao sam danas CA-VO 1.0a build 418. Program se normalno podigne, ali prilikom pokušaja otvaranja neke aplikacije dobijem sledeće: CA-VO IDE exception handler GPF in module USER.EXE Da li je potreban neki upgrade ili je problem samo do moje instalacije. Any hint welcome.CU, Milan.
cavo.144 stanic,
Da repliciram sam sebi. Problem je bio hardverske prirode. Konflikti mothboarda i VLB kontrolera. Izvinjenje svima na uzbuni.
cavo.145 stosic,
CA-VO TIP:HotKeys Kako omoguciti u DataWindows-u: Go To Top i Go To Bottom sa Ctrl+PgUp i Ctrl+PgDn (CA-Visual Objects Accelerator Keys Editor ne generise HotKey sa PgUp i PgDn tasterima)? Primer za StandardShellMenu: DEFINE IDA_HOTKEYS := "HOTKEYS" CLASS HotKeys_Accelerator INHERIT Accelerator METHOD Init() CLASS HotKeys_Accelerator super:Init(ResourceID{IDA_HOTKEYS}) RESOURCE IDA_HOTKEYS ACCELERATORS Begin ... VK_PRIOR, IDM_STANDARDSHELLMENU_Edit_Go_To_Top_ID, CONTROL, VIRTKEY VK_NEXT, IDM_STANDARDSHELLMENU_Edit_Go_To_Bottom_ID, CONTROL, VIRTKEY ... End Data Windows Properties, Accelerator Table: HOTKEYS_ACCELERATOR
cavo.146 bulaja,
Stigao je CA-VO v1.0b patch :). Verzija na 6 disketa, dakle samo "goli" patch, bez onih drugih 6 disketa na kojima se nalaze dodatni help-ovi. Kod mene će biti verovatno u utorak, pa ko je zainteresovan nek se javi (oni koje za koje već znam da jesu, ne moraju da se jave:). Patch je, naravno, PD, pa ako ima baš mnogo intereresenata može se okačiti ovde ili na "brzi".
cavo.147 velicko,
>+ naravno, PD, pa ako ima baš mnogo intereresenata može se >+ okačiti ovde ili na "brzi". Pretpostavljam da ti je lakše da zakačiš na brzi sezam, nego da ti pojedinačno šaljemo diskete, pa da snimaš n puta. :) velicko
cavo.148 bulaja,
CA-Visual Objects v1.0b Spisak promena u odnosu na prethodne verzija 1.0x. cavo10b.zip
cavo.149 bulaja,
│Pretpostavljam da ti je lakše da zakačiš na brzi sezam, nego │da ti pojedinačno šaljemo diskete, pa da snimaš n puta. :) └─── Nisam ni mislio da svakome snimam, već da se organizujemo kao binarno stablo :). Ipak je malo poveći za upload (8 Mb), pa će biti najzgodnije da se organizujemo za lokalno kopiranje :). Inače stigle su dve varijante 1.0b patch-a, jedan je nosio oznaku Build 452, a drugi 454. Ovaj drugi je i bio noviji za nekih pet dana, pa sam zadržao samo njega :).
cavo.150 zkrstic,
>> Inače stigle su dve varijante 1.0b patch-a, jedan je nosio oznaku Build >> 452, a drugi 454. Ovaj drugi je i bio noviji za nekih pet dana, pa sam A zato nema novog Sheza.... Jim Derr počeo da radi na CA ;>>>> Kako mi je utisak varljiv da su se momci malko zaneli sa kojekakvim buildovima ;> Zkr :)
cavo.151 ddjura,
Imam jedan problem. Posedujem verziju 1.0a. I radi relativno dobro. Izuzev prilikom izrade reporta. Sve uradim kako treba, on mi otvori CA-RET i objavi sledecu poruku: Error connectingto Database Driver. [Microsoft][ODBC DLL] driver Data source name not found and no default driver specified. Pritisnem OK, i posle toga objavi jos neke greske, koje mogu da ignorisem. U cemu je stos. Probao sam i ponovnu instalaciju drajvera, i nista. Da li je to jedan od bagova ver 1.0a, ili ima neka druga fora.
cavo.152 ddjura,
Sam sam resio, sa cavo10b. Djura!
cavo.153 ddjura,
Imam jedan problem :( Da li je iko radio stampanje. Trebao bi odstampan "Hello World"! Kompletan .aef. Hvala!
cavo.154 stosic,
-> A Comparison of CA-Visual Objects 1.0, Borland dBASE 5.0, Microsoft Foxpro -> 2.6 and Borland Delphi 1.0. vocomp.zip
cavo.155 stosic,
SB: VO 2.0 & Windows 95 Logo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VO 2.0 will fully comply with the Windows 95 Logo requirements. For those of you who don't know, here are the requirements for all Windows 95 Logo applications. 1) The application must be compiled with a 32-bit compiler and linked into Portable Executable (PE) format. All components of VO will be 32-bit code in PE format. 2) The application must follow the Microsoft Windows User Interface Design Guide recommendations. VO 2.0 will register 16x16 and 32x32 icons, use the Windows 95 common dialogs and controls, employ context menus, use treeviews/listviews, have wizards, progress bars, tool tips, status bar messages, etc. 3) The application must support Windows NT 3.5. VO 2.0 will support Windows NT 3.5.1. *** Note *** this requirement was subsequently modified to be strongly recommended. 4) The application must support long filenames. VO 2.0 will support long files names and in fact VO has been using long names internally (application and module names) for some time. 5) It is recommended that the application support plug-and-play events if applicable. This requirement is not really applicable to VO. In addition to these requirements, any application that uses files has three additional requirements. 6) The application should be an object container and support drag-and-drop. It is strongly suggested that the application also support compound storage and automation. In-place activation support is not required. VO 2.0 will be an object container, and will also have drag-and-drop, compound storage, client automation, and client in-place activation support. 7) The application should support Universal Naming Convention (UNC) path names. VO 2.0 will support UNC. 8) The application should have a Send Mail menu command. VO 2.0 will have a Send Mail menu command. There are also additional requirements for compilers: 9) Same as #1 but the application must target 32-bit applications and PE format applications. VO 2.0 will produce 32-bit applications in PE format. 10) Same as #4 but the application must produce applications that support long file names. VO 2.0 will produce applications that support long file names. 11) Same as #7 but the application must produce applications that support UNC path names. VO 2.0 will produce applications that support UNC. 12) The application must provide support for OLE drag-and-drop, a wizard for creating applications with OLE container, object, and automation support, and a class library supporting the creation of applications that support OLE containers and objects, drag-and-drop, compound files, and automation. It is recommended that application also support automation. VO 2.0 will support drag-and-drop, automation, and provide OLE wizard and OLE class library functionality. Philip Montrowe [CA] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CA jos ne saopstava datum izlaska VO 2.0 Boban
cavo.156 stosic,
:NETLIBUS.ZIP 76K 19-Aug-95 NetWork Library V1.1 (AEF) US (c) 1995 DELACROIX Thierry Dedicaced to Ana´s born the 28/07/1995 You can use this library in all your project. If you have some suggestion or remarks, if you have detected on or more bugs, if you have tested this library on specific network environement, thank's to send me an e-mail. CIS : 100617,2265 NetWorkLibrary Version 1.1 Tested On Client : -> WfW 3.11 -> WfW 3.11 with Novel 4.1 Driver Server : -> WfW 3.11 -> Windows NT Advanced Server 3.1 -> LanManager 2.2 -> Windows NT Advanced Server3.1 + LanManager 2.2 (mixed) -> Novel 4.1 netlibus.zip
cavo.157 stosic,
... The calendar is split into two parts. The first is the actual Calendar itself. You can navigate through Days, Months and Years. Double clicking on a Date will close the Calendar, and you can then use the SelectedDate ASSIGN to retreive the date you clicked on. Clicking on the Today button will take you to the start date that you passed to the Calendar. The second part is Define NonWorking Days. Double clicking on a date will allow you to add or edit a NonWorking Day Description for the selected date. NonWorking Days are displayed in darkish grey, whilst working days displayed in light grey. NonWorking Days are weekends, Set Dates (see below) and you own additions. You can remove NonWorking days (only one's you defined) by highlighting the date and clicking the remove button (not visible in Calendar mode). ... Dave Bowrah [100306,3117] calen12.zip
cavo.158 bulaja,
**** new file **** WINDOWS - W:\PROGRAM ---------------------- cavo10gs a01 399472 CA-Visual Objects 1.0 Getting Started (.PDF document) cavo10gs a02 388498 CA-Visual Objects 1.0 Getting Started (.PDF document) 2 file(s) 770 kb Ovo je kompletan tekst uvodne knjižice koja se dobija uz originalni CA-VO i ima nekih 200 strana. CA ga deli okolo uz probnu verziju VO, a u kompletu ima još i kompletan tekst South Seas Tutorial (ako ima zaintereosvanih, mogu i ovo da okačim, dugo je oko 1.2 Mb). Sve je u Adobe Acrobat .PDF formatu, a Acrobat Reader možete naći na Sezamu u w:\misc\acroread.* (ukupno oko 1.4 Mb, mislim da ga ima i na Pro-Ba:).
cavo.159 goxx,
koja je poslednja verzija CA-VO i koliko paket košta u UK ili SAD? informacija mi je potrebna za sutra. hitno. pozdrav Goran
cavo.160 ddjura,
Prema mojim saznanjma, poslednja verzija je 1.0b; Verzija 1.0a, moze da se kupi i u CET-u, za oko mislim 2000din, a update update ima na ca-bbs-u, pa moze da se skine modemom, ili ljudi i ovde na sezamu imaju update, pa ga je lako suknuti. Uz original u CET-u , dobija se dovoljan broj knjiga kao i one pomenute u bulajinoj poruci, sto je dovoljno za pocetak. pozdrav Djura!!
cavo.161 goxx,
hvala na obaveštenju! pozdrav goran
cavo.162 velicko,
Ako bi neko mogao da prebaci uputstvo za VO w:\program\cavo10gs.a01 w:\program\cavo10gs.a02 na brzi Sezam, bio bih mu beskrajno zahvalan. velicko
cavo.163 bulaja,
│koja je poslednja verzija CA-VO i koliko paket košta u UK ili SAD? └─── Verzija 1.0b. U USA košta uglavnom nešto ispod 600 USD, recimo kod Programmer's Paradise (imam pri ruci njihov katalog) je 589 USD. Moguće je da je kod Zac-a koji je specijalizovan za Clipper i VO nešto jeftinije, proveri. Brojevi telefona i fakseva (pozivni za sve je +991) su: Programmer's Paradise fax (908) 389 9227 tel (908) 389 9228 Zac Catalog fax (617) 551 0857 tel (617) 551 0860
cavo.164 bulaja,
│Verzija 1.0a, moze da se kupi i u CET-u, za oko mislim 2000din, a update │update ima na ca-bbs-u, pa moze da se skine modemom, ili ljudi i ovde na │sezamu imaju update, pa ga je lako suknuti. └─── Nešto mi se čini da je imak malo više od 2.000 din :), bar je bilo više još kad sam ga ja uzimao krajem prošle godine. Ako se ne varam cena u CET-u je negde oko 1,200 njihovih "bodova", što dođe preko 3.000 din, a uz porez još i celih 4,000 :). Što se tiče update-a za 1.0b nema potrebe da se skida za CA BBS-a pošto ga ima ovde :), a verujem da se i sad u originalnom CA-VO paketu dobija verzija 1.0b.
cavo.165 rccomp,
>> Nesto mi se cini da je imak malo vise od 2.000... Nesto mi se cini, mozda i gresim, kao i obicno, da CAVO nije ni blizu onoga cemu smo se, smi mi koji godinama pisemo nekakve Clipper programe, priblizili ljudima koji sa uspehom pisu izvardene Win aplikacije. Nekakva sledeca verzija x.00 mozda ce ovo demantovati, ali ovo sto nam je sada CA ponudio mislim da nije to sto nam treba. Svi CAVO programi "jure" , za sada, 30 na sat :( Svakodnevno, ucimo neke nove oSintakse i opet se, na kraju, pojavi nesto drugo. Korisnici, nasih programa, uglavnom neke babe :(, nikako ne mogu da shvate zasto sve to, ipak, nije na srpskom ! U svakom slucaju, ko voli, a ima nas dosta, ajde da probamo... Konacno ce i firme koje imaju racunare, ukapirati da razne XT, AT i sl. treba, kao i njigoveKKhove korisnike, poslati u zasluzenu penziju.
cavo.166 spantic,
> a u kompletu ima još i kompletan tekst South Seas Tutorial (ako ima > zaintereosvanih, mogu i ovo da okačim, dugo je oko 1.2 Mb). Sve je u Ne bilo ti teško :)
cavo.167 dr.grba,
>> CET-u je negde oko 1,200 njihovih "bodova", što dođe preko 3.000 din, a >> uz porez još i celih 4,000 :). Što se tiče update-a za 1.0b nema potrebe Ako kupuje firma, uz odgovarajuću izjavu se ne plaća porez. Provereno u praksi, na kupovini šest paketa dosad.
cavo.168 ddjura,
Ok, moguce da sam se preracunao za cenu, a sto se tice update, kazem ako, za svaki slucaj Djura!
cavo.169 ddjura,
U pravu si. I nije bas ono sto se cekalo, ali nije toliko ni los. Mada zaista, nesto sto sam radio i sto na 486 radi solidno, na 386 ubija. Valjda ce verzija 2.0 (kad se pojavi), donati ubrzanja. Uzgred, ima li ko registrovanu i ispravnu verziju clip2VO! Pozdrav Djura!
cavo.170 djelovic,
> U pravu si. I nije bas ono sto se cekalo, ali nije toliko ni los. Ako mogu da napravim malu preporuku: probajte Clarion for Windows. Ne kažem da je bolji od VO, ne kažem da je moćniji, ali se sa njim prave lepe aplikacije veoma lako, a i sam paket za razliku od VO uopšte nije teško savladati.
cavo.171 rccomp,
>> ... Probajte Clarion for Windows... Ja sam pre nekih par godina radio u Clarionu ( 2.0 mislim ) i zaista je bio dobar. Nazalost Clarion jezik nema bas nikakve veze sa Clipperom i bilo mi tesko da opet, po ko zna koji put, ucim neki novi jezik. Ova nova verzija Clariona je sigurno jos bolja, ali isti problem, bar za mene, ostaje. Puno je lakse prodavati nesto vec vidjeno i provereno i od toga jesti 'leba.
cavo.172 rmarjan,
Pa, probaj u tom slucaju Clip4Win. Njime se lako i brzo prave zgodne Windows aplikacije, ostajuci u Clipperu potpuno sto se tice rada sa bazama. nesto sam cackao po njemu, dobijoo u rad novi projekat pa batalio do daljeg. Malo su me gnjavilki event-handleri ali ide... Naravno stara boljka, literature nigde. Inace, nije losa ona stvar sa "geting started za CAVO". Taman da se neke stvari rasciste. Nadam se da takve elektronske literature ima jos za CAVO, pa drugar koji je to dovukao, moze li da napravi barem jos nekoliko recidiva? Boris
cavo.173 nbatocanin,
Nisam baš sasvim razumeo, da li misliš da VO nije proizvod vredan pažnje ili nešto drugo? Ja pak smatram da su u CA totalne budale ako ispuste tako jasnu liniju koju u toj klasi ima samo VB i još par proizvoda. Naravno, sve to ima dosta dečjih bolesti, ali ne vidim nikakvog razloga da se ti nedostaci ne otklone.
cavo.174 stanic,
žudna stvar mi se dešava u CAVO 1.0a build 418. Nakon buildovanja South Seas sample aplikacije slučajno mi je ostao exe u \files direktorijumu dok su baze i indexi bili u sstutor dir-u. Pošto mi je uredno javio DOS error 2(pošto su baze bile u drugom dir-u) nakon cancelovanja mi je izbacio GPF box, a odatle me šutnuo u DOS. Da li je u pitanju bug ove verzije ili ...
cavo.175 stanic,
> WINDOWS - W:\PROGRAM > ---------------------- > cavo10gs a01 399472 CA-Visual Objects 1.0 Getting Started (.PDF document) > cavo10gs a02 388498 CA-Visual Objects 1.0 Getting Started (.PDF document) Kad će biti ovo na brzom Sezamu. I još jedno pitanje nevezano za ovo. Jel probao neko da instalira CAVO na Win95. žuh danas da neće uopšte da radi pod dotičnim.
cavo.176 cnenad,
=> proizvoda. Naravno, sve to ima dosta dečjih bolesti, ali ne vidim => nikakvog razloga da se ti nedostaci ne otklone. Ja ne vidim krajnji datum kada će ti nedostaci biti otklonjeni :( možda za jedno 10 godina ? Samo žalosno je da najbitniji nedostatak neće biti otklonjen a to je brzina samog CAVO-la kao i EXE-a koji on proizvede pa makar radili na P7 sa 256 Mb RAM-a.
cavo.177 bulaja,
│Nesto mi se cini, mozda i gresim, kao i obicno, da CAVO nije ni blizu │onoga cemu smo se, smi mi koji godinama pisemo nekakve Clipper programe, │priblizili ljudima koji sa uspehom pisu izvardene Win aplikacije. └─── Nije CA-VO uopšte tako loš kako se na prvi pogled čini :). Ova verzija 1.0 zaista jeste malo traljavo reailzovana (spor IDE, premalo kontrola, treba dosta DLL-ova za distrubuciju gotovog programa,...), ali bitno je da je ceo sistem odlično koncipiran i ostavlja prostora da CA sredi ove nedostatke. Sudeći po najavama verzije 2.0 izgleda da idu pravim putem (još kad bi uradili i verziju za OS/2 Warp) što reče nbatocanin bili bi zaista kompletni idiJoti kada bi ispustili iz ruku šansu koju imaju. Stvari kao što su FiveWin ili Clip4Win (ovaj prvi je dosta bolji) su zgodne za eksperimentisanje na relaciji Clipper <-> Windows dokle god ovde postoji dominantno DOS tržište, ali iskreno mi je drago (bez obzira koliko se nekad zlopatim sa CA-VO:) da u CA nisu odabrali ovaj put koji jeste lakši ali sa prilično neizvesnim dugoročnim perspektivama.
cavo.178 cnenad,
=> proizvoda. Naravno, sve to ima dosta dečjih bolesti, ali ne vidim => nikakvog razloga da se ti nedostaci ne otklone. Ja ne vidim krajnji datum kada će ti nedostaci biti otklonjeni :( možda za jedno 10 godina ? Samo žalosno je da najbitniji nedostatak neće biti otklonjen a to je brzina samog CAVO-la kao i EXE-a koji on proizvede pa makar radili na P7 sa 256 Mb RAM-a.
cavo.179 nbatocanin,
> Da li je u pitanju bug ove verzije ili ... Vrlo verovatno. Obavezno uradi upgrade.
cavo.180 ddjura,
Neke bese pitao kako CAVO radi na WIN 95. Pa, bas juce sam ga instalirao na isti, i ... sve je islo ko bog. Prvih 10 min. Prvo kompajliranje u kome sam imao gresku ga je iskokalo! Danas radi nesto bolje, mada nisam bas siguran kako ce sve to da ide U svakom slucaju, vise nisam tako siguran. Javicu ovih dana ako budem apsolutno siguran da ne ide. U protivnom, cekamo ver.2.0
cavo.181 nbatocanin,
> Ja ne vidim krajnji datum kada će ti nedostaci biti > otklonjeni :( možda za jedno 10 godina ? Ne vidim razloga za pesimizam. Ono, možda si u pravu, ali ipak je verovatnije da nisi. > Samo žalosno je da najbitniji nedostatak neće biti > otklonjen a to je brzina samog CAVO-la kao i EXE-a koji on > proizvede pa makar radili na P7 sa 256 Mb RAM-a. Ne znam na osnovu čega ovo tvrdiš. Merenja koja sam radio na VO daju mu sasvim pristojne performanse. Preciznije, u većini operacija je bio brži nego Clipper.
cavo.182 cnenad,
=> Ne vidim razloga za pesimizam. Ono, možda si u pravu, ali ipak je => verovatnije da nisi. I ja se nadam da nisam u pravu za ovo. => Ne znam na osnovu čega ovo tvrdiš. Merenja koja sam radio na VO daju Na osnovu 386 DX 40 i 4 Mb RAM-a, koji se sada može smatrati kao neka široko rasprostranjena mašina. Tada kad sam probao CA-VO-la zanemario sam eventualnu sporost u razvoju aplikacije. Način na koji ona radi me je razočarao. Opet što neko kaže, za razvoj i rad sa GUI aplikacijama treba imati jake mašine. Ali da li će svi potencijalni korisnici IMATI takve mašine ? Da li ja mogu da zahtevam od korisnika programa da ima PENTIUM i 32 Mb RAM-a da bi VO tj. neka mala aplikacija letela ? ;) Ja mislim da ne mogu.
cavo.183 pyramid,
>> Na osnovu 386 DX 40 i 4 Mb RAM-a, koji se sada moze smatrati kao neka >> siroko rasprostranjena masina. Tada kad sam probao CA-VO-la zanemario >> sam A bogami i najlosija masina koja se (cak) i kod nas moze nabaviti. Cinjenica je da se 386 vise ne proizvodi i da za koji mesec uopste nece vise moci da se nabavi. Ne znam da li si probao Win95 na toj masini? >> masine ? Da li ja mogu da zahtevam od korisnika programa da ima PENTIUM >> i 32 Mb RAM-a da bi VO tj. neka mala aplikacija letela ? ;) >> >> Ja mislim da ne mogu. Ako operativni sistem veoma tesko radi na nekoj masini kako se moze ocekivati da program napisan za taj OS moze dobro da radi? Mozes zahtevati 486. Ja cak mislim da moras. 200DEM vise u ceni, a 3* u brzini.
cavo.184 aseovic,
Malo informacija o CA-Visual Objects 2.0 Pozdrav, Sele vo2info.arj
cavo.185 cnenad,
=> A bogami i najlosija masina koja se (cak) i kod nas moze nabaviti. Ostavi ti trgovce sa njihovim prodajnim programom da rade svoj posao. => Ako operativni sistem veoma tesko radi na nekoj masini kako se moze Windows 3.xx i Windows '95 NISU operativni sistemi već obično grafičko radno okruženje. => Mozes zahtevati 486. Ja cak mislim da moras. 200DEM vise u ceni, a 3* u Da li je samo 200 DEM razlike u ceni ? I da li je to tebi malo ? A kamo, VLB video kartica, a VLB kontroler, a memorija, neće biti da izilazi sa samo 200 DEM. Ako tipuješ na polovne 486 DX 40, zaboravi.
cavo.186 nbatocanin,
> Opet što neko kaže, za razvoj i rad sa GUI > aplikacijama treba imati jake mašine. Ali da li će svi > potencijalni korisnici IMATI takve mašine ? Za razvoj, da, ali ne i za korišćenje. Koliko se meni čini, VO aplikacije su "tu negde" po brzini sa ostalima.
cavo.187 stosic,
Housekeeping file not supplied by CA. 34 files are listed as obsolete in VO 1.0b in file install.lst. Move them to a temporary directory then dispose of them as/when desired obsolete.bat
cavo.188 stosic,
Visual Objects Bug List bugsep95.zip
cavo.189 markoc,
Kada mi korisnici budu imali mašine na kojima će da radi WINDOWS tada će na njima moći da radi iCAVO CAVO. Pozdrav, Solajac
cavo.190 dordije,
Postoji li "negde ovde" Programmer's guide za CAVO u PDF-u kao sto je Getting started guide ?
cavo.191 rmarjan,
Mozda bi bilo dobro da se drugar koji je "dovukao" PDF fajlove za "getting.." dovuce jos toga i u vezi samog programiranja, valda postoji. Ako moze, to bi bila prava stvar. "Getting.." su stvarno lepo napravili i ja sam ga izvukao na laseru, (250 i kusur strana valda) pa je to jedna lepa knjiga. Mogu misliti kako bi lepo bilo imati i jos toga o CAVO. Dakle drugari koji ste u prilucinite nam jos toga lepog...
cavo.192 stanic,
A jel neko bacio na BrziSezam one PDF-ove odavde. Pointer...Ili ako može da mi baci tamo u mail.